Petícia za zachovanie jedlého parku a detského ihriska na pozemku spájajúcom ulicu Pri gaštanovej aleji a Rusovský park

My, občania Slovenskej republiky, podpísaní na tejto petícii, obraciame sa na základe článku 27 ÚSTAVY Slovenskej republiky a zákona č. 85/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov na Mestskú časť Bratislava-Rusovce so žiadosťou uvedenou v názve tejto petície pod bodmi 1. až 3.

  1. Za zachovanie dnes existujúcej výsadby zelene (jedlého sadu) a prirodzeného lesného chodníka na pozemku, ktorý spája ulicu Pri gaštanovej aleji a Rusovský park (p.č. 1320/7, k.ú. Rusovce) a ktorý tak vytvára verejnú zeleň s možnosťou jej využitia pre širokú verejnosť, ktorých realizácia bola schválená miestnym zastupiteľstvom MČ Rusovce uznesením č. 288/2017 zo dňa 6.4.2017 ako účel hodný osobitného zreteľa a bola vybudovaná z vlastných prostriedkov OZ Krajšie Rusovce na základe vtedy platnej nájomnej zmluvy.
  2. Za zachovanie verejne prístupného detského ihriska a verejného priestranstva na pozemku, ktorý spája ulicu Pri gaštanovej aleji a Rusovský park (p.č. 1320/7, k.ú. Rusovce) ktorých realizácia bola schválená miestnym zastupiteľstvom MČ Rusovce uznesením č. 288/2017 zo dňa 6.4.2017 ako účel hodný osobitného zreteľa a uskutočnená z vlastných prostriedkov OZ Krajšie Rusovce na základe vtedy platnej nájomnej zmluvy.
  3. Za zachovanie lesoparku a umožnenie výstavby rodinných domov vrátane prístupovej komunikácie výlučne na súkromných pozemkoch tak, aby si mestský pozemok p.č. 1320/7 k.ú. Rusovce, mohol zachovať svoj verejný charakter. 

 

Príbeh vzniku jedlého parku a detského ihriska si môžete prečítať tu:

https://drive.google.com/file/d/1ap3MG5YWM0B9T0HvAEcseHpS76p5INNB/view?usp=sharing


Ing. Slavomír Habánik, Mínešská 12, 851 10 Bratislava, Občianske združenie Krajšie Rusovce    Kontaktujte autora petície