Petícia za zachovanie jedlého parku a detského ihriska na pozemku spájajúcom ulicu Pri gaštanovej aleji a Rusovský park

My, občania Slovenskej republiky, podpísaní na tejto petícii, obraciame sa na základe článku 27 ÚSTAVY Slovenskej republiky a zákona č. 85/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov na Mestskú časť Bratislava-Rusovce so žiadosťou uvedenou v názve tejto petície pod bodmi 1. až 3.

  1. Za zachovanie dnes existujúcej výsadby zelene (jedlého sadu) a prirodzeného lesného chodníka na pozemku, ktorý spája ulicu Pri gaštanovej aleji a Rusovský park (p.č. 1320/7, k.ú. Rusovce) a ktorý tak vytvára verejnú zeleň s možnosťou jej využitia pre širokú verejnosť, ktorých realizácia bola schválená miestnym zastupiteľstvom MČ Rusovce uznesením č. 288/2017 zo dňa 6.4.2017 ako účel hodný osobitného zreteľa a bola vybudovaná z vlastných prostriedkov OZ Krajšie Rusovce na základe vtedy platnej nájomnej zmluvy.
  2. Za zachovanie verejne prístupného detského ihriska a verejného priestranstva na pozemku, ktorý spája ulicu Pri gaštanovej aleji a Rusovský park (p.č. 1320/7, k.ú. Rusovce) ktorých realizácia bola schválená miestnym zastupiteľstvom MČ Rusovce uznesením č. 288/2017 zo dňa 6.4.2017 ako účel hodný osobitného zreteľa a uskutočnená z vlastných prostriedkov OZ Krajšie Rusovce na základe vtedy platnej nájomnej zmluvy.
  3. Za zachovanie lesoparku a umožnenie výstavby rodinných domov vrátane prístupovej komunikácie výlučne na súkromných pozemkoch tak, aby si mestský pozemok p.č. 1320/7 k.ú. Rusovce, mohol zachovať svoj verejný charakter. 

 

Príbeh vzniku jedlého parku a detského ihriska si môžete prečítať tu:

https://drive.google.com/file/d/1ap3MG5YWM0B9T0HvAEcseHpS76p5INNB/view?usp=sharing


Ing. Slavomír Habánik, Mínešská 12, 851 10 Bratislava, Občianske združenie Krajšie Rusovce    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ing. Slavomír Habánik, Mínešská 12, 851 10 Bratislava, Občianske združenie Krajšie Rusovce na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...