PETÍCIA ZA ZACHOVANIE BUDOVY ŠKOLY, SAMA CHALUPKU 315/16, 967 01 KREMNICA

                   Chceme zachrániť budovu našej školy – pomôžte nám  IMG_20230505_1225412.jpgMy, občania mesta Kremnice, ako aj jeho priaznivci, žiadame zachovať budovu Spojenej školy internátnej, Sama Chalupku 315/16, 967 01 v Kremnici, a to aj v prípade spojenia špeciálnych škôl v Kremnici pod jedno riaditeľstvo. 

Naša škola sídli v historickej budove a tento rok bude mať 61 rokov. Za všetky tieto roky sa budova zveľaďovala a prispôsobovala, aby bolo dosiahnuté efektívne a zmysluplné využitie priestorov na vzdelávanie našich žiakov.

Návrh zriaďovateľa, ktorým je Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici je spojiť tri špeciálne školy v Kremnici pod jedno riaditeľstvo. S týmto návrhom sa stotožňujeme. Avšak návrh zahŕňa aj vyradenie zo siete a zrušenie budovy našej školy, s čím nesúhlasíme. 

V Kremnici sa nachádzajú tri špeciálne školy :

- Spojená škola internátne, Sama Chalupku 315/16, Kremnica (naša škola)

- Spojená škola internátna, ČSA 183/1, Kremnica, ktorá má v správe jednu veľkú budovu školy a druhú veľkú budovu školského internátu

- Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Kutnohorská 675/20, Kremnica, ktorá má v správe zrekonštruovanú veľkú budovu školy.

Naša škola od začiatku poskytovala výchovu a vzdelávanie pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Sme inkluzívnou školou, kde sa vzdelávajú žiaci s mentálnym, zrakovým, telesným postihnutím a žiaci s autizmom. Naša škola je pokojná, bez stresov a napätia, bez zhonov na chodbách, čo je pre žiakov so ŠVVP nevyhnutné. Nemá problém s anonymitou žiakov, čo sa vo veľkých školách považuje za hlavný katalyzátor problémov správania žiakov. Malá škola znamená aj intenzívnu komunikáciu rodičov a pedagógov a ich väčšiu previazanosť, čo je dôležité aj pri včasnom odhaľovaní problémov u detí. Menší kolektív pedagógov znamená aj bezpečné prostredie pre žiakov. Pracujeme v malom rodinnom prostredí, ktoré poskytuje žiakom bezpečie a istotu.

Naša škola venovala nemalé finančné prostriedky a úsilie na vytvorenie adekvátneho prostredia na výchovu a vzdelávanie našich žiakov. Nepremysleným spájaním jednotlivých organizačných zložiek škôl sa zníži kvalita vzdelávania, čo považujeme za potláčanie práv dieťaťa na vzdelanie. Okolie školy sme si niekoľko rokov budovali a stalo sa z neho výnimočné, ekologicky vhodné prostredie, ktoré vytvára ideálne podmienky pre výchovno-vzdelávací proces žiakov so ŠVVP, čo priaznivo vplýva na ich psychickú pohodu.

Efektívnosť našej budovy je dokázateľná aj po ekonomickej stránke, keďže naše ročné náklady predstavujú viac menej mesačné náklady veľkej školy. Kapacitne je naša budova plne obsadená a všetky priestory sú efektívne využité. Aj keby došlo k uvoľneniu budovy našej školy, naďalej by školy, do ktorých by boli presunutí naši žiaci, neboli plne obsadené a náklady na ich prevádzku by neboli opäť pokryté. 

Chceme zachrániť budovu našej školy – pomôžte nám svojím podpisom  na petičných hárkoch, ktoré budú k dispozícií aj  v Knižnici Jána Kollára v Kremnici, ako aj v čitárni knižnice.

  Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme!


Mgr. Eva Kováčiková, Matunáková 379/6, Kremnica 967 01    Kontaktujte autora petície