Petícia za vymáhanie zákona proti opakovanému a úmyselnému šíreniu smrteľnej choroby voči členom strán SMER ĽSNS a i. zúčastnených protestov.

PROSÍM POTVRDTE SVOJ PODPIS VO VAŠEJ EMAILOVEJ SCHRÁNKE

 

My, podpísaní občania SR touto petíciou žiadame ombudsmana a ministerku spravodlivosti aby riešili opakované porušovanie zákona šírenia smrteľnej nákazy opakovane a závažným spôsobom, konaním protestov stranou SMER a ĽSNS či Republika a i. v krízovej situácií a nabádaním k ignorovaniu opatrení a k šíreniu smrteľnej choroby, čím porušili nejeden z tresných zákonov. Zvlášť k tomu porušovali zákon o šírení dezinformácií za čo hrozí aj 8 rokov odňatia slobody a za druhý priestupok zákaz činnosti na 2 roky.

Neriešenie účelného ignorovania zákonov predudopravnikom Ficom a jeho spoločníkov znižuje dovedú občanov SR v právny štát a jeho zložky. 

Zaroveň týmto vyhlasujeme, že v prípade neriešenia porušovania zákonov týmito opozičnými stranami budeme nútení vyjsť do ulíc my, hneď ako táto vlna pandémie pominie. Ak to bude dlho, nebudeme čakať na koniec vlny a usporiadame nové protesty Za Slušne Slovensko a za zdravotníkov a všetkých zomrelých, za ktorých smrť môžu aj organizátori týchto protestov. 

————

Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon) § 163, §164:

§ 163

(1) Kto úmyselne spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

 

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.

 

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

b) za krízovej situácie.

 

§ 164

(1) Kto z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nákazlivej ľudskej choroby, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

 

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

--------------------------------------------------------------

Priestupky

 

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

 

a) vedome vydá a zverejní nepravdivé alebo neúplné informácie,

 

b) vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií,

 

c) poruší inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom.

 

(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 1 650 eur a zákaz činnosti až na dva roky.

 

(3) Priestupok podľa odseku 1 možno prejednať len na návrh postihnutej osoby, jej zákonného zástupcu alebo opatrovníka (ďalej len „navrhovateľ"). Navrhovateľ je účastníkom konania o priestupku.

 

(4) V návrhu musí byť uvedené, kto je postihnutou osobou, koho navrhovateľ označuje za páchateľa a kedy a akým spôsobom priestupok spáchal.

 

(5) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obvodný úrad.

 

(6) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.27a)


Marianna Ondrejová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Marianna Ondrejová na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...