Petícia za vyššiu bezpečnosť na cestách

Ministerstvo dopravy a výstavby SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, kde navrhuje zvýšenie počtu staníc technickej a emisnej kontroly o viac ako 100 po celom Slovensku. Ide v podstate o pokračovanie skrytej liberalizácie STK-čiek, ktorú ministerstvo začalo už v roku 2018. Novela sa v žiadnom prípade neopiera o reálny stav na trhu a prinesie podstatne viac negatív ako osohu.   

Žiadame preto vypustiť navrhované ustanovenia bodu 93 (príloha 1, časť A 1)a)) návrhu zákona (LP/2021/141), ktoré umožňujú skrytú liberalizáciu staníc STK.

1. Zákon na objednávku investičnej skupiny? 

Jedným z hlavných argumentov potreby liberalizácie siete staníc technickej a emisnej kontroly v roku 2018 zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR bol nedostatočný počet staníc a posilnenie konkurencieschopnosti prostredníctvom otvorenia trhu pre nové subjekty. Napriek optimistickým prognózam ministerstva, ktoré rátali s otvorením desiatok nových pracovísk po celom Slovensku, sa dnes ukazuje, že po reálnom zhodnotení nákladovosti investície viaceré podnikateľské subjekty upustili od svojich zámerov. Ministerstvo napriek tomu mení podmienky, ktoré majú za cieľ umožniť otvorenie viac ako sto nových staníc technickej a emisnej kontroly po celom Slovensku. Vzhľadom na skúsenosť  z  praxe by tak zásadné navýšenie počtu nových staníc technickej a emisnej kontroly dokázal ekonomicky zužitkovať len silný ekonomický subjekt a rozhodne nie segment malých a stredných podnikov kam patrí 99% súčasných prevádzkovateľov.   

2. Kvantita na úkor kvality 

Na základe skúseností z okolitých štátov, predovšetkým Českej republiky a Poľska, sa dá očakávať, že plánovaná skrytá liberalizácia umožní vznik desiatok nových staníc STK a EK, ktorých kvalitu štát nedokáže skontrolovať. Napríklad v Poľsku sa krátko po uvoľnení trhu počet staníc STK vyšplhal na vyše 4 800. V Poľsku bolo v tom období 10–krát viac automobilov ako na Slovensku, ale až 30-krát viac staníc STK. Po liberalizácii u nášho severného suseda neprešlo kontrolou iba 1 % automobilov, pričom u nás to bolo 6 %. Poliaci teda mali v dôsledku liberalizácie o 37% vyššiu smrteľnú nehodovosť a boli tretí najhorší na cestách v Európe.     

3. Likvidácia slovenských malých a stredných podnikov

Navrhované zmeny podmienok v tak krátkom časovom období budú mať negatívny dopad na existujúce slovenské malé a stredné podniky, ktoré v súčasnosti prevádzkujú stanice technickej a emisnej kontroly. Charakter navrhovaných zmien podmienok ako aj časový rámec, kedy dochádza k opätovnej zmene, je v hrubom rozpore nielen s princípom predvídateľnosti podnikateľského prostredia, ale najmä s princípom predvídateľnosti právneho a regulačného rámca. Existujúcim podnikateľským subjektom tak môže vzniknúť právny nárok na náhradu škody z dôvodu zmarenej investície v dôsledku nedôvodnej a náhlej zmeny platnej legislatívy.    

4. Hazard s bezpečnosťou na cestách  

Trh poskytovateľov tak špecifických služieb akými sú STK a EK si vyžaduje dôslednú kontrolu prostredníctvom vhodnej a uváženej regulácie, nakoľko je úzko prepojená s ochranou života občanov a bezpečnosťou cestnej premávky. Nedovoľme, aby štát pod zámienkou väčšej konkurencie na trhu, stratil schopnosť garantovať, že vozidlá jazdiace po našich cestách prešli riadnou kontrolou a nepredstavujú riziko pre nás všetkých!    

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Pavol Donoval bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...