Petícia za vybudovanie protihlukových stien na diaľnici D1 medzi Budimírom a Prešovom

Dolupodpísaní občania a obyvatelia obcí nachádzajúcich sa v blízkosti diaľnice D1 v úseku Budimír – Prešov, najmä Budimír, Kráľovce, Ploské, Seniakovce, Bretejovce, Nová Polhora, Janovík, Šarišské Bohdanovce, Lemešany, Drienov, Ličartovce, Drienovská Nová Ves, Petrovany, Kendice, Haniska týmto žiadame, aby v úsekoch súbežných s týmito obcami boli vybudované protihlukové steny.

V minulosti bol stredom diaľnice vybudovaný zelený pás vysadený kríkmi so zvodidlami. V tejto dobe bol hluk z diaľnice veľmi mierny, až nepočuteľný. Neskôr, bol tento zelený pás (asi veľa zelene) zlikvidovaný a nahradený betónovými dielmi, ktoré spôsobili odrážanie hluku z dopravy priamo na obce ležiace po oboch stranách diaľnice. Dôsledkom je hluk, ktorý nedovoľuje obyvateľom v domoch, najmä na oknách otočených na diaľnicu prirodzene vetrať a v noci spať pri otvorených oknách. Tento odrazený a zosilnený hluk z diaľnice je často aj cez deň taký silný, že obmedzuje obyvateľov viesť rozhovory na verandách, dvoroch, záhradách, a pod.

Podľa Čl. 44 Ústavy SR ma každý právo na priaznivé životné prostredie a je neprípustné, aby nepremysleným konaním (už s akýmkoľvek pôvodným zámerom) bolo toto právo narušené.

Tvrdenia, že hluk z dopravy na uvedenom úseku diaľnice neprekračuje povolené limity, prípadne aj podporené fyzikálnymi meraniami porovnávanými s nejakými vymyslenými tabuľkovými hodnotami sú irelevantné v prípade, ak budú v rozpore s názormi občanov, ktorí tento hluk považujú za zásah do svojich ústavných práv. Je potrebné si uvedomiť, že podľa Čl. 2 Ústavy SR, sú občania tí,  od ktorých pochádza štátna moc a preto štátne orgány a im podriadené organizácie musia byť viazané názorom občanov.

Žiadame preto Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako 100 % akcionára Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., aby cez Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s., pod ktorú táto diaľnica patrí, zariadilo vybudovanie protihlukových stien na diaľnici D1 v úsekoch súbežných s horeuvedenými obcami.


Ing.Halátová Mária, Bretejovce 18, 082 03    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ing.Halátová Mária, Bretejovce 18, 082 03 na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...