Petícia za vybudovanie nových zdrojov tepla v meste Humenné

Dodávka tepelnej energie pre obyvateľov mesta je zabezpečovaná v prevažnej miere prostredníctvom sústavy Centrálneho zásobovania tepla, ktoré pozostáva z:

  • Centrálneho zdroja tepla CHEMES a.s. a z
  • Distribúcie tepla zabezpečovanej prostredníctvom HES s.r.o.

Spoločnosť HES s.r.o. je od roku 2020 vo výlučnom vlastníctve Mesta Humenné, čo mestu otvára nové možnosti v rámci výroby tepla. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Humennom zároveň schválili dotáciu pre HES s.r.o., na základe ktorej sa pre obyvateľov mesta znížila o 15% časť enormného navýšenia cien tepla, ktoré schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Vzhľadom na vážnosť situácie vo vývoji cien tepelnej energie v meste, pozitívne hodnotíme doteraz prijaté opatrenia Mesta Humenné a Mestského zastupiteľstva v Humennom na zmiernenie aktuálnych dopadov vyplývajúcich z enormného nárastu cien, ako aj snahu o hľadanie systémových riešení v oblasti tepelnej energetiky v Humennom. Mestské zastupiteľstvo v Humennom schválilo Koncepciu rozvoja mesta Humenné v oblasti energetiky - Akualizácia č. 2, ktorá umožňuje vybudovanie nového zdroja tepla v lokalite Sídliska pod Sokolejom. 

V uvedenom kontexte svojim podpisom na tejto petícii vyjadrujeme súhlasné stanovisko k výzve Mestskému zastupiteľstvu v Humennom, aby prijalo uznesenie, ktorým:

  1. Uloží primátorovi mesta, aby bez zbytočného odkladu zabezpečil vypracovanie prípravných a realizačných projektových dokumentácií, ktorých predmetom bude vybudovanie nových zdrojov tepla doplnených do existujúcej sústavy centrálneho zásobovania teplom s maximálnym využitím dostupných obnoviteľných zdrojov energií.
  2. Udelí súhlas na vypracovanie a v termíne najneskôr do konca roka 2023 schváli „Koncepciu rozvoja mesta Humenné v oblasti tepelnej energetiky – aktualizácia č. 3“, ktorá umožní vybudovanie nových zdrojov tepla v rozsahu celého územia mesta Humenné.
 
Petičný výbor
Predseda:
Ing. Peter Capcara, SNP 30, 066 01 Humenné 
 
Členovia petičného výboru:
PaedDr. Elena Cinová, Košická 41, 066 01 Humenné
Ing. Michal Sopko, Šturova 36, 066 01 Humenné
Marek Kvašňák, Košická 23, 066 01 Humenné
 
Petícia je zostavená v súlade so zákonom č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve. V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podpísaní občania svojím podpisom potvrdzujú, že súhlasia so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov petičným výborom a mestom Humenné.
 
 

Ing. Peter Capcara    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ing. Peter Capcara na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...