PETÍCIA za vybudovanie a prevádzkovanie nového urnového hája na Cintoríne Sv.Jozefa v Nových Zámkoch

PETÍCIA za vybudovanie a prevádzkovanie nového urnového hája na Cintoríne Sv. Jozefa v Nových Zámkoch mestom Nové Zámky a nie súkromným investorom adresovaná primátorovi mesta Nové Zámky a Mestskému zastupiteľstvu mesta Nové Zámky. My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, Vás žiadame o pozastavenia procesu, ktorého výsledkom má byť vybudovanie urnového hája na Cintoríne Sv. Jozefa v Nových Zámkoch, na ktorý mesto Nové Zámky vyhlásilo dňa 21.08.2020 obchodnú verejnú súťaž. Urnový háj má byť podľa podmienok obchodnej verejnej súťaže vybudovaný víťazným účastníkom obchodnej verejnej súťaže a následne prevedený do majetku mesta Nové Zámky za 1.-€, pričom víťaznému účastníkovi ostanú vo vlastníctve nápisné dosky, ktoré budú umiestnené na týchto urnových bunkách a zároveň víťazný účastník bude mať výhradné oprávnenie predávať tieto nápisné dosky nájomcom urnových miest. Zároveň Vás žiadame o vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte mesta Nové Zámky potrebných na výstavbu a prevádzku urnového hája, kolumbária na Cintoríne Sv. Jozefa. Považujeme za nesprávne, aby mesto Nové Zámky umožnilo súkromnému subjektu exkluzívne postavenie pri prevádzke urnového hája a to tým spôsobom, že nájomcovia takto vybudovaných urnových miest si budú musieť odkúpiť od víťazného účastníka obchodnej verejnej súťaže tieto nápisné dosky za ním určených podmienok a za ním určenú cenu.


Ivan Katona,Eva Polerecká,Gabriel Katona    Kontaktujte autora petície
Facebook