Petícia za úpravu podmienok prijímania uchádzačov na LF SZU

Vážený pán rektor SZU, vážený pán dekan LF SZU,

my – medici, uchádzači o štúdium na LF a iní dolupodpísaní ľudia, ktorí sa nás rozhodli podporiť – vás týmto žiadame o zrušenie 100 a 50 bodovej bonifikácie za priemer na strednej škole a o úpravu podmienok prijímania uchádzačov na LF SZU s platnosťou od budúcoročných prijímačiek. Je dôležité spomenúť, že po minulé roky bol jedinou podmienkou prijatia test z biológie a chémie zložený zo 160 otázok za 640b. Na prijatie na všeobecné lekárstvo (VL) mohol uchádzač stratiť priemerne 20-30 bodov (t.j. zisk min. 610-620b), na zubné lekárstvo (ZL) do 10 bodov (t.j. zisk min. nad 630b). Tento rok však boli podmienky prijímania uchádzačov na LF SZU v akademickom roku 2024/2025 zmenené a okrem testu s max. bodovým ziskom 640b sa zohľadňovala aj bonifikácia za priemer zo strednej školy. Za priemer 1,0 získal uchádzač +100b, za priemer  do 1,2 získal +50b. Maximálny počet bodov, ktorý bolo možné získať na LF SZU, bol teda ich súčet - max 740b. Už samotné oznámenie zmien v podmienkach prijímania uchádzačov na LF SZU vyvolalo u uchádzačov, ako aj medikov vlnu kritiky, nakoľko vzhľadom na možnú bodovú stratu na prijímačkách z uplynulých rokov sa predpokladalo, že sa bonifikácia stane jednoznačným a rozhodujúcim kritériom - a to sa žiaľ aj stalo. Cieľom tejto zmeny podmienok prijímania uchádzačov bolo pôvodne vytvoriť filter, ktorým by sa vybrali študenti s najvyššou predispozíciou na to, aby štúdium medicíny aj dokončili. Namiesto toho sa vytvoril filter, ktorý diskriminuje. Stredné školy (slovenské a bilingválne gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá) nie je možné posudzovať rovnako, nakoľko nároky a aj stupeň obtiažnosti štúdia sa medzi jednotlivými školami výrazne líši a to, že má niekto priemer na strednej škole medzi 1,0-1,2 ešte neznamená, že na medicíne bude lepším študentom ako niekto, kto mal trojky. Názorným príkladom je jedna študentka na LF SZU, ktorá vyštudovala náročné nemecké bilingválne gymnázium, kde mala známky 3 a 4. Počas štúdia na LF SZU získala viaceré motivačné prospechové štipendiá za vynikajúci prospech a to aj po tom, ako otehotnela a štúdium neprerušila ani s novorodencom. Ona a mnohí ďalší, ktorí na tejto škole študovali alebo študujú, by sa za tohtoročných podmienok na LF SZU nedostali, nakoľko bodová hranica na ZL bola stanovená na 682-740b a na VL na 635-740b. Tento rok bolo všetkým uchádzačom bez bonifikácie znemožnené prijatie na ZL napriek plnému počtu bodov z testu niektorých z nich (640b). Namiesto toho naň boli prijatí 20ti uchádzači výlučne s bonifikáciou, z ktorých až siedmi (t.j. 35%) získali z testu menej ako 628b. Na VL bolo prijatých 102 uchádzačov, z toho až 83 malo bonifikáciu a z nich až 37 (t.j. 44,6%) získalo z testu len 540-592b. Za posledných minimálne 5 rokov bola najnižšia bodová hranica stanovená v roku 2022, kedy na prijatie na VL bolo potrebné získať min.593 bodov a na ZL min. 628 bodov zo 640b. To teda znamená, že tohtoroční 44 prijatí uchádzači (37+7) zo 122 prijatých (t.j.36%) by sa za minimálne posledných 5 rokov na LF SZU nikdy nedostali - tento rok ich však zachránila bonifikácia. Mnohí, ktorí bonifikáciu nemali, ale z testu získali výrazne vyšší počet bodov ako títo 44 uchádzači, prijatí neboli. Bonifikácia by nemala byť rozhodujúcim kritériom prijímania na LF SZU - môže bodovo prilepšiť, ale nemá rozhodnúť. Tohtoročné prijímačky sú výsmechom a týkajú sa nielen uchádzačov, ale aj nás študentov a ľudí, ktorí svoje štúdium na tejto fakulte už ukončili. Mnohí z nich, z nás - by na toto štúdium prijatí za momentálne nastavených podmienok neboli. Výsledky tohtoročných prijímačiek nielenže diskriminujú uchádzačov, ale vrhajú aj negatívne svetlo na celú LF SZU, znevažujú nás - medikov a našu snahu, ktorou sme sa poctivo dostali na toto štúdium. Okrem toho týmto spôsobom prichádzame o potenciálne dobrých lekárov, ktorí sa sem kvôli týmto podmienkam nedostanú. Už teraz sa na praxi stretávame so zastaranými názormi, že ak chceme byť dobrí lekári, prečo sme išli na SZU - tohtoročné prijímačky tieto názory môžu len podporiť. Preto sme sa po ukončení a uverejnení výsledkov tohtoročných prijímačiek rozhodli, že prostredníctvom ankety oslovíme ostatných uchádzačov, medikov a lekárov, aby sme zistili, či zdieľajú naše názory na tohtoročné podmienky prijímania uchádzačov na LF SZU a táto anketa priniesla nasledovné výsledky (údaje sú uvedené celkovo + lekári aj samostatne):

1. Do vyššie uvedenej ankety sa zapojilo 317 uchádzačov, študentov LF a lekárov, z toho bolo 184 uchádzačov (58%), 105 študentov LF (33,1%) a 28 lekárov (8,9%).

2. 92,1% respondentov nesúhlasí s tým, aby na štúdium zubného lekárstva boli prijímaní len uchádzači s bonifikáciou za priemer zo strednej školy, za ktorý je pridelený vysoký počet bodov (50 a 100b). Tento názor zdieľa aj 89,3% lekárov.

3. 91,5% respondentov nesúhlasí s tým, aby na štúdium všeobecného lekárstva boli prijímaní predovšetkým uchádzači s bonifikáciou za priemer zo strednej školy, za ktorý je pridelený vysoký počet bodov (50 a 100b) a aby len minimum uchádzačov bez bonifikácie malo šancu začať štúdium v tomto odbore. Tento názor zdieľa aj 89,3% lekárov.

4. 91,5% respondentov nesúhlasí s tým, aby pri možnej bodovej strate z testu na prijatie (VL cca 20-30b) a ZL (do cca 10b) bolo bonifikácii za priemer 1,0 pridelených 100b a za priemer do 1,2 pridelených 50b. Tento názor zdieľa aj 89,3% lekárov.

5. 93,1% respondentov  si myslí, že nie je správne, aby na LF SZU boli prijatí uchádzači s bonifikáciou, ale s reálne výrazne nižším bodovým ziskom z testu a aby boli uprednostnení pred tými uchádzačmi bez bonifikácie, ktorí získali výrazne viac bodov z testu alebo až plný počet bodov. Tento názor zdieľa aj 99,9% lekárov.

6. 92,4% respondentov  si myslí, že "jednotkári" na strednej škole nemajú automaticky lepšie predpoklady na to, aby sa stali lekármi, než tí, ktorí jednotky nemali. Tento názor zdieľa aj 100%  lekárov.

7. 90,2% respondentov si myslí, že náročnosť štúdia na jednotlivých stredných školách (slovenské a bilingválne gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá) a záťaž na študenta nie je rovnaká. Tento názor zdieľa aj 99,9% lekárov.

8. 93,7% respondentov zdieľa názor, že tohtoročné prijímačky boli diskriminačné. Tento názor zdieľa aj 92,8% lekárov.

9. 87,1% respondentov si myslí, že ponechanie tohtoročných podmienok prijímania uchádzačov na LF SZU môže mladých ľudí vystaviť zvýšenému množstvu stresu pod tlakom mať priemer zo strednej školy v rozmedzí 1,0-1,2 a že sa pod vplyvom tohto tlaku v prípade neúspechu môže u mladých ľudí zvýšiť tendencia reagovať skratovo so zvýšeným výskytom samovrážd, pokusov o samovraždy, porúch príjmu potravy a iných stavov rozvinutých predovšetkým na psychickom podklade. Tento názor zdieľa aj 78,6% lekárov.

10. 90,9% respondentov si myslí, že tohtoročné podmienky pre prijímanie na štúdium na LF SZU spolu s výsledkami prijímačiek vrhajú negatívne svetlo na LF SZU. Tento názor zdieľa aj 92,8% lekárov.

11. 85,8% respondentov si myslí, že tohtoročné podmienky pre prijímanie na štúdium na LF SZU spolu s výsledkami prijímačiek znevažujú medikov a lekárov, ktorí tu vyštudovali a ich snahu, ktorú vynaložili, aby boli prijatí na túto fakultu. Tento názor zdieľa aj 82,1% lekárov.

12. 95,3% respondentov si myslí, že tohtoročne nastavenými podmienkami pre prijímanie na štúdium na LF SZU v prospech bonifikácie prichádzame o potenciálne dobrých lekárov, ktorí mohli na našej fakulte tento rok začať študovať, ale kvôli bonifikácii neboli prijatí. Tento názor zdieľa aj 99,9% lekárov.

13. 94% respondentov  súhlasí s tým, že súčasne nastavené podmienky pre prijímanie uchádzačov na LF SZU si vyžadujú okamžitú zmenu. Tento názor zdieľa aj 92,8% lekárov.

14. 83,6% respondentov sa dištancuje od akejkoľvek formy diskriminácie v rámci podmienok prijímania uchádzačov na LF SZU. 99,9% oslovených lekárov sa tiež od tejto formy diskriminácie dištancuje.

15. 93,4% respondentov prejavilo v ankete záujem o podpísanie tejto petície, nakoľko je potrebná zmena podmienok prijímania uchádzačov na LF SZU. Tento záujem prejavilo aj 99,9% lekárov.

16.V prípade, ak je snaha zmeniť podmienky prijímania uchádzačov na LF SZU, aby sa zvýšila pravdepodobnosť úspešného dokončenia štúdia, považujú respondenti ako jednu z možností nasledovné:

 • Podklady s modelovými otázkami by boli len vzorové, ale na prijímačkách by otázky neboli v doslovnom znení: s touto možnosťou súhlasí 22,1% respondentov a 28,6% lekárov.
 • Bonifikácia s výrazne nižším počtom pridelených bodov: za priemer 1,0 pridelených 10b a za priemer do 1,2 pridelených 5b: s touto možnosťou súhlasí 62,1% respondentov a 35,7% lekárov.
 • Pridanie fyziky: s touto možnosťou súhlasí  11,7% respondentov a 39,3% lekárov.
 • Osobné pohovory: s touto možnosťou súhlasí 31,5% respondentov a 28,6% lekárov.
 • Získanie presne daného minimálneho počtu percent z testu potrebných na prijatie, aj v prípade zisku bodov z bonifikácie: s touto možnosťou súhlasí 41,6% respondentov a 42,8% lekárov.
 • Medzi ďalšie respondentami navrhované možnosti patrí:
  • zaradenie scio testov,
  • zrušenie modelových otázok so súčasným uverejnením presne definovanej odporúčanej literatúry, ktorá by vo vysokej miere (nad 95%) pokrývala všetko, čo sa môže objaviť na prijímacích skúškach,
  • v prípade ZL testy manuálnej zručnosti.

Vážený pán rektor, vážený pán dekan – ako môžete vidieť, čísla hovoria sami za seba a podmienky, ktoré boli zavedené tento rok, nie sú riešením. Okrem vyššie uvedených argumentov spracovaných skrz anketu v náš prospech hovorí aj celkové zhodnotenie bonifikácie. Tento rok ju v odbore VL získalo 244 uchádzačov z 582, z toho až 201 uchádzačov (t.j.82,4%) získalo z testu menej ako 600b zo 640b (opäť pripomíname, že na prijatie v minulých rokoch mohol uchádzač priemerne stratiť len 20-30b, t.j. zisk cca nad 610-620b). V odbore ZL bonifikáciu získalo 70 uchádzačov zo 159, z toho až 44 uchádzači (t.j.62,8%) získali z testu menej ako 600b (aj tu pripomíname, že na prijatie v minulých rokoch mohol uchádzač priemerne stratiť do 10b, t.j. zisk cca nad 630b). Aj tieto výsledky ukazujú, že veľké percento z nich by bez bonifikácie potrebný počet bodov na prijatie nedosiahlo. Známky zo strednej školy jednoducho nemajú dostatočnú výpovednú hodnotu a nie sú relevantným ukazovateľom toho, či má daný uchádzač vyššie predpoklady na to, aby štúdium medicíny zvládol a toto štúdium aj ukončil. Napriek tomu, že 2 študentky VL súhlasili s návrhom zmeny podmienok prijímania uchádzačov na LF SZU, ktorý bol následne aj schválený, my sa od tohto rozhodnutia dištancujeme. Aj keď zo strany iných  študentov – či už jednotlivcov alebo tých, ktorí sú aj súčasťou Spolku medikov, bola snaha po oznámení zmien podmienok prijímania uchádzačov na LF SZU viesť s vedením LF SZU diskusie a mať možnosť prejednať novostanovené podmienky prijímania uchádzačov na LF SZU, tak sme vypočutí neboli. Preto sa na vás teda obraciame touto cestou, s podporou nielen uchádzačov a študentov LF, ale aj lekárov, ktorí nám prostredníctvom ankety vyjadrili svoju podporu. Dokonca ani verejnosti nie je táto situácia ľahostajná a záleží jej na tom, akí budúci lekári nám tu zostanú a o akých – v prípade nezmenenia podmienok – prídeme. Podmienky prijímania uchádzačov LF SZU sa od budúceho roka musia zmeniť a o túto zmenu vás aj v závere tejto petície opäť žiadame.

S úctou,

uchádzači o štúdium na LF, študenti LF a ostatní dolupodpísaní ľudia  


uchádzači a študenti LF    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že uchádzači a študenti LF bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...