Petícia za udelenie doplnkového Pôrodníckeho programu II. úrovne a doplnkového Neonatologického programu II. úrovne Nemocnici Snina s.r.o.

My, dolu podpísaní obyvatelia Sninského regiónu, obraciame sa v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve (ďalej len "zákon!) na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci udelenia doplnkového Pôrodníckeho programu II. úrovne a doplnkového Neonatologického programu II. úrovne Nemocnici Snina s.r.o.

Považujeme za neprípustné, aby v rozpore s právnymi predpismi, princípom ľudskosti a zjavným verejným záujmom, bola veľkej časti obyvateľov okresu Snina nedostupná akútna zdravotná starostlivosť. Zrušenie pôrodnice priamo ohrozí životy a zdravie rodičiek a novorodencov, a to vzhľadom k veľkej územnej rozlohe okresu Snina, jeho terénnej členitosti a jeho existujúcej dopravnej sieti. Podpismi vyjadrujeme svoju podporu petícii, ale zároveň nepopierateľnému právu žien, matiek a našich najmenších, ktorí ešte len prichádzajú na tento svet, na rovnaké práva, rovnaké šance a rovanké, právnym poriadkom garantované služby ako majú ostatní občania Slovenskej republiky. Naše deti nie sú menejcenné. O našej budúcnosti sa nesmie rozhodovať bez rešpektovania zákona a bez znalostí špecifík regiónu Snina. Žiadame udeliť Nemocnici v Snine obidva vyššie uvedené doplnkové programy.


Jana Karľová    Kontaktujte autora petície