PETÍCIA ZA TESTOVANIE BEZ PROBLÉMOV

Za podobu celoslovenských testov a spôsob administrácie testov zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Realizuje Testovanie 5, Testovanie 9, externú časť maturitnej skúšky, tzv. maturitný test. Posledné roky sa v certifikovaných testoch objavili závažné (obsahové i formálne) nedostatky aj chyby, ktoré mohli poškodiť výsledné hodnotenie študentov. Dôkazom problémov je aj anulácia niektorých položiek po minulé roky (aj tento rok) a stovky pripomienok učiteľov, žiakov i rodičov každý rok. Navyše testy v takomto stave negatívne ovplyvňujú vzťah k vzdelávaniu a k vzdelávaniu sa. Naše deti a žiaci sú vystavení neriešiteľným úlohám, nejednoznačným zadaniam, veku a úrovne poznania neprimeraným ukážkam a úlohám, rôznym grafickým chybám a nedostatkom. Riešenie niektorých zadaní si vyžaduje vysokú úroveň intuície, nadštandardné lingvistické či literárnovedné znalosti, ktorými často nedisponujú ani žiaci gymnázia či iných výberových škôl. Tento rok ani neboli zverejnené výsledky externej časti maturitnej skúšky, čo znemožnilo učiteľom poskytnúť spätnú väzbu, ktorá sa robí preto, aby sme upozornili na chyby, kým sa nevydá definitívne hodnotenie testov. Spoliehať sa na riešenie tzv. validačnej komisie NÚCEM-u pozostávajúcej z jazykovedcov a literárnych vedcov sa nemôžeme, keďže tí neriešia sporné úlohy pohľadom študenta, ale tak, aby sa obhájil tvorca testu, teda NÚCEM. Napriek tomu, že sa väčšina žiakov svedomito pripravovala a celé dni trávila nad knihami, cítia sa demotivovaní a svoju snahu považujú za zbytočnú. Preto v tejto petícii, ktorá je jedinečná v spojení učiteľov, žiakov a rodičov, vyslovujeme nasledujúce požiadavky a podpisujeme sa pod ne:

1. Žiadame ministerku školstva, vedy, výskumu a športu JUDr. Martinu Lubyovú, PhD. o odvolanie riaditeľky Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania PhDr. Romany Kanovskej, keďže k vážnym pochybeniam každoročne dochádza počas jej dlhoročného riadenia tejto inštitúcie.

2. Žiadame o prehodnotenie zostavovania testov, ich pilotovania, recenzovania a vyhodnotenia tak, aby sa neopakovali každý rok chyby, ktoré traumatizujú spoločnosť, najmä našich žiakov.

3. Žiadame v budúcich rokoch, aby pri príprave testov a posudzovaní sporných úloh validačnou komisiou bolo prítomných aspoň 9 kvalifikovaných učiteľov dlhodobo pôsobiacich v regionálnom školstve.

4. Žiadame o zverejnenie odborného profilu autorov a recenzentov testov a členov validačnej komisie.

5. Žiadame flexibilnú a transparentnú úpravu kľúča správnych odpovedí a o ich zverejnenie v plnom znení bezprostredne po dni testovania.

6. Žiadame v prípade Testovania 5 a 9, aby sa konali dva dni, t. j. prvý deň z materinského jazyka, druhý deň z matematiky. Požadujeme, aby T 5 a T 9 boli výraznejšie zohľadnené pri prijímacích skúškach na stredné školy.

7. Žiadame v maturitnom testovaní zavedenie dvoch úrovní testovania, t. j. vyššiu a nižšiu, ktoré si budú dobrovoľne vyberať žiaci stredných škôl.

8. Žiadame nezverejňovať výsledky škôl z Testovania 9 a externej časti maturitnej skúšky na webových stránkach.

Mnohé testy, ktoré doposiaľ vytvoril NÚCEM, strácajú zmysel, pretože pochybne overujú učivo, ktoré je povinným obsahom vzdelávania, nemajú žiadnu výpovednú hodnotu pre školy, čoho dôkazom je, že výsledky T 9 nie sú dôležité pre stredné školy a výsledky písomných maturít prestávajú byť dôležité pre vysoké školy. Naším cieľom je nastaviť celoslovenské testovania tak, aby napĺňali pôvodnú funkciu, byť spoľahlivým prostriedkom hodnotenia žiaka, vstupom na ďalší stupeň vzdelávania a kvalitnou spätnou väzbou na zvyšovanie úrovne vzdelávacieho procesu na školách. Ak nedôjde k požadovaným zmenám, sme za otvorenie otázky zrušenia celoslovenského testovania žiakov.

Žiadame všetkých ľudí, ktorých sa dotýka zle nastavený systém testovania, aby túto petíciu podporili.

Ďakujeme.

Petičný výbor Skupiny nezávislých priateľov slovenského školstva:

PhDr. Ján Papuga, PhD., Kadnárova 4, 831 52 Bratislava (za učiteľov)

Ing. Kvetoslava Jonasová, Medňanského 2, 036 01 Martin (za učiteľov)

Mgr. Jana Nosková, J. Palárika 399/18, 927 01 Šaľa (za učiteľov)

Damián Diškanec, Mládeže 12, 036 01 Martin (za študentov)

Dominika Krakovská, Ivachnová 177, 034 83 Liptovská Teplá (za študentov)

Ing. Miloš Turza, Banícka 6, 968 01 Nová Baňa (za rodičov)

Mgr. Elena Klenková, Banská 5, 949 01 Nitra (za rodičov)  


Skupina nezávislých priateľov slovenského školstva    Kontaktujte autora petície