Petícia za spôsob výberu parkovného v Meste Zvolen

My, v petícii podpísaní obyvatelia Mesta Zvolen (oprávnení voliči), týmto žiadame Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene, aby vzalo na vedomie našu kolektívnu vôľu v otázke výberu parkovného a správy parkovacieho systému v Meste Zvolen, a to vo forme prijatia uznesení a všeobecne záväzných nariadení, ktorými by sa zabezpečilo:

  1. Uloženie povinnosti Mestu Zvolen prebrať do správy parkovacie automaty a systém výberu parkovného (softvér aj hardvér) od spoločnosti EEI s.r.o. ku dňu 1.7.2021 a realizovať výber parkovného na spoplatnenom území vo vlastnej réžii, alebo prostredníctvom subjektu, v ktorom má Mesto Zvolen väčšinový majetkový podiel.
  2. Vypracovanie komplexnej Koncepcie statickej dopravy Mesta Zvolen a komparatívnej analýzy obsahujúcej porovnanie príjmov a nákladov na prevádzku parkovacieho systému vo vlastnej réžii mesta a v réžii súkromnej spoločnosti. Koncepcia musí byť rozdelená na centrum mesta a mestské časti.
  3. Zamedzenie spoplatnenia parkovania v mestských častiach, s výnimkou Centrálnej mestskej zóny, bez dôkladne vypracovanej Koncepcie statickej dopravy Mesta Zvolen, vybudovania primeraného počtu parkovacích miest a záchytných parkovísk v zmysle predvolebných sľubov vedenia mesta a poslancov zastupiteľstva. 
  4. Uloženie povinnosti mestu investovať celý zisk z výberu parkovného (bez ohľadu na spôsob výberu – hotovosť, SMS, aplikácia, rezidenčné karty a pod.) do inovácií mestského parkovacieho systému a výstavby nových a ekologických parkovacích miest.
  5. Vypracovanie plnohodnotnej informačnej stratégie a kampane zameranej na obyvateľov mesta o plánovaných krokoch a postupnosti zavádzania parkovacej politiky na území mesta v horizonte najbližších troch rokov.

 

Petičný výbor:

Mgr. Pavol Krajči, Strážska cesta 1139/41, 960 01 Zvolen - osoba určená na styk s orgánmi verejnej správy

Ing. Ľubomír Zdút-Šťastný, M.R.Štefánika 1696/12, 960 01 Zvolen

Rastislav Karczub , Novozámocká 8475/49, 960 01 Zvolen


Mgr. Pavol Krajči    Kontaktujte autora petície