Petícia za slobodné dýchanie bez akýchkoľvek prekážok vo forme prekrývania horných dýchacích ciest pre deti a žiakov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu

Prezidentka Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky
Generálna prokuratúra SR
Ústavný súd SR
Úrad vlády Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Verejný ochranca práv
Komisár pre deti
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Štátny úrad pre kontrolu liečiv SR


P E T Í C I A
za slobodné dýchanie bez akýchkoľvek prekážok vo forme prekrývania horných dýchacích ciest pre deti a žiakov
v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
__________________________________________________________________________________

My podpísaní občania Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), na základe petičného práva zaručeného článkom 27 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. (ďalej v texte „Ústava SR“) v znení neskorších predpisov a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve (ďalej v texte „petičný zákon“) v znení neskorších predpisov,

žiadame Vás vážená pani/páni

Prezidentka SR, poslanci Národnej rady SR, Generálny prokurátor SR, ústavní sudcovia, členovia vlády SR, Verejná ochrankyňa práv SR, ministerka spravodlivosti SR, minister zdravotníctva SR, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, riaditeľka ŠÚKL SR, hlavný hygienik SR a Komisárka pre deti,

aby ste ako kompetentné orgány verejnej moci v zmysle ust. §-u 5 ods. 5 Zákona o petičnom práve v
zákonnej lehote túto petíciu vybavili a prijali príslušné opatrenia vrátane zákonodarnej
iniciatívy a iných vhodných aktivít vo veciach celospoločenského a verejného záujmu (predmet
verejného alebo iného spoločného záujmu):

1.Zrušili akúkoľvek povinnosť u detí a žiakov mať prekryté horné dýchacie cesty počas výchovno-vzdelávacieho procesu

Výchovno-vzdelávacím procesom je celá doba, počas ktorej škola zodpovedá za dieťa, teda aj prestávka, aj obed, a pod., dokonca aj mimo priestorov školy, na školskom výlete, exkurzii, v školskom internáte, a pod.),

2. Zavedenie účinných praktických opatrení na školách a v školských zariadeniach tak, aby sa zabránilo akejkoľvek forme diskriminácie a segregácie detí a žiakov a rozdeľovanie detí a žiakov v rámci škôl a školských zariadení na viac či menej poslušných, konformných s aktuálnym režimom, pričom ide o medicínsky, pedagogický a psychologický nezmysel,

3. Odstránenie diskriminácie vo výchovno-vzdelávacom procese detí a žiakov zo strany zriaďovateľov škôl ako aj riaditeľov škôl. V tejto súvislosti žiadame odstrániť piktogramy zo školských zariadení, ktoré si vynucujú prekrytie dýchacích ciest, dezinfekciu rúk alebo vynucovanie odstupov, akým je napríklad vymedzovanie priestoru na chodbách škôl vizuálnymi značkami odstupov,

4. Zabezpečenie podmienok pre absolútnu dobrovoľnosť pri rozhodovaní o vôli prekrývať si horné dýchacie cesty detí a žiakov ich rodičmi alebo ich zákonnými zástupcami,

5. Informovanie a upozornenie na riziká spojené s prekrývaním horných ciest, ich mizivou účinnosťou, za to vysokou mierou nepríjemných zdravotných, psychologických ale aj kognitívnych schopností na deti a žiakov vhodným spôsobom primerane ich veku, a tak isto poskytnutie týchto informácií rodičom a ich zákonným zástupcom.

Podpisom tejto petície vyslovujeme rozhodný a zásadný nesúhlas s nariadeným a vynucovaným prekrývaním horných dýchacích ciest počas výchovno-vzdelávacieho procesu pre deti a žiakov do 18 rokov.

Je absolútne neprijateľné, aby bol vzdelávací proces, výučba, krúžky, šport či stravovanie v školách a školských zariadeniach podmieňované akýmkoľvek spôsobom, ktorý sa prieči zákonom, chýbajúcim vedeckým dôkazom.

Opatrenia vlády a vyjadrenia politikov iba výnimočne postavia proti sebe ľudí. Naopak, nezmyselnými a najmä medicínsky neodôvodnenými a neodôvodniteľnými príkazmi a zákazmi vytvárajú prostredie, v ktorom sa proti sebe často úmyselne stavajú rôzne skupiny obyvateľstva. Úmyselne preto, lebo kontrolu nad dodržiavaním týchto nezmyslov má v rukách delegovanú VŽDY ten silnejší v polarizovanom vzťahu a až ten je v prípade, že sa vzoprie, exemplárne štátnou mocou potrestaný, prípadne výdatne strašený likvidačnými sankciami.

Ako iste viete, táto „pandémia“ spočíva na piatich nepravdivých (falošných) pilieroch:

- Prekrytie horných dýchacích ciest nie ako medicínsky prostriedok, ale ako prejav poslušnosti s akýmkoľvek nariadeným nezmyslom – t.j. bez akejkoľvek hyperboly ako symbol novodobého otroctva.

- Podvod zvaný RT-PCR testy, ktoré nie sú vôbec diagnostickými testami. Táto problematika je veľmi široká a nájdem si kedykoľvek priestor Vám ju dopodrobna objasniť, vrátane možnej konfrontácie s p. Klempom alebo p. Čekanom osobne za Vašej prítomnosti. Zatiaľ iba uvediem, že čaro nových mutácií tkvie prednostne v krátkych primeroch (viď napr. britská mutácia). A ešte to, že p. Čekan by mal svoj objav rozlíšenia chrípky od covid-19, na ktorý dostala jeho spoločnosť aj peniaze zo štátneho rozpočtu, ihneď hlásiť Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO), lebo WHO bude práve pre tento nedostatok testov definitívne rušiť používanie RT-PCR testov ku koncu tohto roka. A tu už ide o dni, pretože v čase, keď bude nastupovať nová chrípková vlna a reálne (opäť) hrozí, že sa tieto prípady, pokiaľ budú testované týmito testami, budú zarátavať ako prípady covid-19 a IBA na základe počtu prípadov sa budú realizovať mnohé nezmyselné opatrenia.

- Vládny tím odborníkov, ktorí nedisponujú potrebnou odbornou zdatnosťou a sú v konflikte záujmov kvôli prepojeniam na lobistické skupiny a farmaceutické firmy. V dnešnej dobe, keď sa títo odborníci odvolávajú na rozdielnosť symptómov chrípky a covid-19 spočívajúci v strate čuchu, odporúčam im prečítať si literatúru z roku 1990 (Mark Mumenthaler: Neurology), kde sa na str. 328 píše, že tri štvrtiny pacientov pri CHRÍPKE čiastočne stráca čuch, pričom tretina trpí úplnou stratou čuchu – anosmiou. Len u dvoch tretín sa tento stav upraví až o 6-12 mesiacov.

- Chýbajúca široká diskusia odbornej verejnosti a očividné „uplácanie“ médií zadávaním reklamy na zatiaľ dobrovoľné vpravovanie látky s názvom vakcína proti covid-19. Tí samozrejme podľa finančného ohodnotenia šíria aj mimo reklamného priestoru len ten správny názor. To už otvorene narúša princípy demokracie a zavádza pomerne dobre viditeľné prvky totality. Ako príklad uvediem nemeniacu sa úmyselne falošnú mantru štátom podporovaných médií, že každý pozitívny je infekčný. Pritom odo dňa vymenovania Joa Bidena do úradu prezidenta SŠA všetci znalí problematiky vieme, že WHO má na danú záležitosť diametrálne odlišný názor.

- Mýtus asymptomatického prenosu – alfa a omega – pilier, ktorý falošne odôvodňuje nosenie rúšok , potrebu testovania nefunkčnými testami a zavádzanie komplikovaného neprehľadného systému zmätočných opatrení, pri ktorých už ani lekárska výnimka ak nie je výnimkou predvídanou vyhláškou ÚVZ SR, tak fakticky nie je nikým rešpektovaná. To už môžeme rovno zrušiť lekárov a prejsť kompletne na telemedicínu. Touto cestou tu môžete o rok pokojne zaviesť internetovú poradňu na onkologické ochorenia alebo zlomeniny. Koniec koncov, o chvíľu sa už netestovaný nedostane ani k základnej zdravotnej starostlivosti.

Z dôvodu zabezpečenia prístupu k vzdelávaniu detí a žiakov bez akýchkoľvek podmienok,  Vás žiadame o zrušenie povinnosti prekrývania horných dýchacích ciest v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu pre deti a mládež do 18 rokov.

Problematika prekrývania horných dýchacích ciest detí a žiakov je mimoriadne naliehavá nakoľko sa u našich detí sa množia migrény, závraty, ekzémy, vyrážky, pigmentové škvrny po slinách, dychová nedostatočnosť a mnohé ďalšie nežiadúce príznaky. Tieto nežiadúce účinky zažívajú naše deti na vlastnej koži a jedná sa o poškodzovanie inak zdravých detí vynucovaním si pseudopravidiel, ktoré my ako rodičia nedopustíme. Stali sme sa rodičmi, aby sme chránili naše deti a toto je naša morálna a rodičovská povinnosť chrániť ich zdravie. Bez kompromisov a výnimiek vynucujete prekrytie tváre u všetkých detí, okrem tých s autizmom. Postavili ste v atmosfére strachu proti sebe rodičov, riaditeľov, zriaďovateľov škôl, primátorov, starostov, lekárov, pričom zodpovednosť za tieto opatrenia máte Vy. Lekári chcú dodržiavať Hippokratovu prísahu a nemôžu sa ďalej pozerať na tieto zločiny voči našim deťom, akými sú možné trestné činy na základe Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov akými sú zámerné poškodenie zdravia § 162, ohrozovanie zdravia nepovolenými liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami § 170 a neľudskosť § 425. Tí, ktorí neovládajú cudzie jazyky alebo majú sťažený prístup k internetu, nemajú prístup k inému názoru na ochorenie Covid-19 a hygienické opatrenia, napríklad o prínose či naopak negatívach prekrývania horných dýchacích ciest. Dôvodom je aj fakt, že verejnoprávna televízia či rozhlas neposkytujú priestor inému názorového spektru. Žiadame priestor na diskusiu pre odborníkov v RTVS akým je napríklad iniciatíva https://www.hovormespolu.eu/

I keď mnohé štúdie bez akejkoľvek pochybnosti potvrdzujú opak toho, čo tvrdí hlavný hygienik SR, minister zdravotníctva, iní členovia vlády SR a verejne činné osoby, chceme upriamiť Vašu pozornosť na fakt, že dochádza k diskriminácii veľkej časti obyvateľstva Slovenska, ktorá odmieta neodôvodnené zdravotnícke a hygienické zásahy do integrity a dôstojnosti svojho tela (akými sú testy na koronavírusové infekcie, prekrývanie si dýchacích ciest a tzv. „vakcíny“ proti Covid-19 a jeho mutáciám). Napokon všetky obmedzujúce opatrenia zo strany výkonnej moci SR sú z právneho pohľadu fakultatívne, a preto žiadame, aby boli ľudské práva a slobody na Slovensku bez výhrad rešpektované aj v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Bránenie voľnému dýchaniu, ktorého potrebu a prirodzenosť nie je potrebné dokazovať (nakoľko patrí medzi tzv. notoriety), nemôže byť v právnom štáte v srdci Európy dôvodom na štátom v tichosti podporované ponižovanie čo i len jediného človeka, diskrimináciu pri vstupoch do škôl, prístupu k spravodlivému súdnemu procesu, všeobecne k užívaniu verejnej budovy na výchovno-vzdelávací proces.

Dávame Vám do pozornosti otvorený list JUDr. Petra Weisa adresovaný predsedovi vlády Ing. Eduardovi Hegerovi https://akw.sk/covid-19/otvoreny-list-predsedovi-vlady-slovenskej-republiky/, ktorý obsahuje množstvo informácií o neúčinnosti nosenia rúšok, šatiek a iných alternatív prekrývania horných dýchacích ciest a ich vplyve na ich používateľa. Zároveň si Vám dovoľujeme dať do pozornosti informácie z vedeckých štúdií, ktoré potvrdzujú, že u väčšiny ľudí je imunitná odpoveď dostatočná a chráni pred opakovanou infekciou najmenej 6 – 8 mesiacov po infikovaní sa
https://odbornakomisia.sk/covid-19/minister-zdravotnictva-a-hlavny-hygienik-konaju-v-rozpore-s-najnovsim-vedeckym-poznanim-who-aj-ema/."

Predseda petičného výboru : 

Mgr. Adriana Kráľová, ČSA 405/69, 033 01 Liptovský Hrádok 

Petičný výbor: 

JUDr. Peter Weis, Ivánska cesta 30/b, 821 04 Bratislava
Mgr., Bc. Jakub Zacharovský, Tulská 72, 974 04 Banská Bystrica 

Petíciu podporuje:

MUDr. Ján Lakota, CSc.

 


Adriana Kralova    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Adriana Kralova bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...