Petícia za rovnoprávne financovanie škôl, ZUŠ a školských zariadení v Snine

Som proti návrhu všeobecného záväzného nariadenia (VZN) mesta Snina, podľa ktorého sa má znížiť financovanie súkromných a cirkevných ZUŠ a materských škôl, školských klubov a centier voľného času o nepomerne vyššiu sumu ako financovanie mestských materských škôl, centier voľného času a školských klubov.

Toto rozdelenie krátenia financií diskriminuje deti v SZUŠ, súkromných a cirkevných materských školách, centrách voľného času a  školských kluboch. Štát prispieva na každé dieťa rovnako a nerozdeľuje deti podľa toho aké školské zariadenie navštevujú. 

Znižovanie financovania školstva má priamy dopad na kvalitu vzdelávania a stravovania, preto svojim podpisom vyjadrujem nesúhlas s navrhovaným VZN mesta Snina.   


Memoria n.o. / SZUS Hviezdoslavova / Cirkevná materská škola Snina    Kontaktujte autora petície