Peticia za prijímacie skúšky na JLF v Martine PÍSOMNOU formou

Upozornenie:

Po podpise petície, prosím, potvrďte overovací mail, ktorý obratom príde na Vašu mailovú adresu. Tak si overíte, že Váš hlas je overený a platný.

Ďakujeme za podporu.

My dolu podpísaní, žiadame dekanát JLF UK v Martine o prehodnotenie zvolenej formy vykonania prijímacej skúšky z online testovania na písomnú formu,ktorej sa budú môcť zúčastniť všetci uchádzači za rovnakých podmienok.

 

Dekanát JLF UK zmenil formu prijímacej skúšky z písomnej formy na online testovanie, ktoré odvôvodnil mimoriadnou epidemiologickou situáciou spôsobenou koronavirusom SARS-CoV-2019 a s tým súvisiacim ochorením COVID-19, obmedzením prezenčnej výučby a možnosti cestovania ako aj karanténnymi opatreniami.

 

 

 

Od 30.4.2020, kedy sa o zmene rozhodlo, došlo k pozitívnemu vývoju epid.situácie na území SR, pričom už ani možnosti cestovania nie sú obmedzené a karanténne opatrenia sú v štádiu nastupujúcej 4.etapy uvoľňovania.Na žiadnej inej VŠ v SR nepristúpili k ONLINE testovaniu, max.presúvajú termíny prijímacích skúšok na neskoršiu dobu. Všetky lekárske fakulty na Slovensku zotrvávajú na vykonaní písomných prijímacích skušok, avšak za patričných epidemiologických opatrení. Taktiež v Českej republike prebiehajú prijímacie skúšky na VŠ, a dokonca aj maturity, v bežnom režime.

Vzhľadom k tomuto, a hlavne na nasledovné skutočnosti, by bolo veľmi vhodné a žiadúce prehodnotiť spôsob vykonania prijímacej skúšky na Jesseniovej lekárskej fakulte UK.

 

1.Čo sa týka technických požiadaviek na online testovanie si myslíme, že viacerí uchádzači nedisponujú počítačmi požadovaných tech.parametrov alebo, najmä uchádzači žijúci na dedinách, môžu mať problémy s wifi pripojenim, preto prístup k skúškam formou online testov nie je pre všetkých rovnako možný, čo je v ROZPORE SO ZÁSADOU rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní vyplývajúcou z Ústavy SR a §55 ods.2 zák.č.131/2002 Z.z o vysokých školách.

Tiež je otázne, aký osud postihne uchádzača, ktorý počas online testovania bude mať technický problém (napr.: vypadne wifi sieť/náhodné vypnutie PC alebo iný problém), bude to automaticky znamenať, že vypadne z testovania a to z dôvodov, ktoré objektívne nezavinil?

 

2.Tiež sa nám nepáči zníženie počtu otázok zo 160 na 80 (40 z biológie a 40 z chémie, namiesto 80 z biológie a 80 z chémie) a tomu zopodvedajucemu maximálnemu počtu ktoré možno získať (80 bodov), čo je podľa nás príliš málo na overenie schopností a predpokladov uchádzačov, ktorí by prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium.  

 

3.Považujeme tiež za vyššiu mieru spoľahlivosti, keď uchádzač si osobne ťahá otázky pri písomnej skúške, ako keď softvér vygeneruje sadu otázok pri online testovaní, čo v nás vzbudzuje nedôveru. Tiež máme obavy z kontroly "umelou inteligenciou" v prípade, ak sa pri rozmýšľaní zahľadíme na nejaký bod/čítanie nahlas, a takéto správanie bude vyhodnotené ako podvádzanie, čo by malo za následok získanie tzv.RISK SKÓRA, a diskvalifikovanie z online testovania. Považujeme podmienky takéhoto diskvalifikovaná za nie presne zadefinované.

 

Uvedené považujeme za najvýznamnejšie otázniky vyvstávajúce v súvislosti s online testovaním. Túto formu prijímacej skúšky si uchádzači o štúdium dobrovoľne nevybrali a z ohľadom na súčasnú epid.situaciu ju nepovažujeme za nevyhnutnú. 

Týmto by sme chceli poprosiť dekanát JLF UK o prehodnotenie zvolenej formy vykonania prijímacej skúšky na ich fakultu tak, aby sa jej mohli zúčastniť všetci uchádzači za rovnakých podmienok pre všetkých a ktorej najlepšie zodpovedá doteraz zaužívaná prax v podobe konania písomnej prijímacej skúšky. 

 

 

 

 

 


Uchádzači na JLF v Martine    Kontaktujte autora petície
Facebook