Petícia za prijatie nižších trestov za držbu malého množstva marihuany

2023_06_09_marihuana1.jpeg

My, podpísané občianky a občania Slovenskej republiky, žiadame poslancov a poslankyne Národnej rady SR, aby na schôdzi Národnej rady SR začínajúcej 13. júna 2023 hlasovali za zavedenie nižších trestov za prechovávanie marihuany v jej najmenších množstvách. Zároveň žiadame, aby sa nové miernejšie trestanie vzťahovalo aj na už rozhodnuté prípady. 

V nadväznosti na uvedené vyzývame poslancov a poslankyne Národnej rady SR k prijatiu pozmeňujúcich návrhov poslankyne Márie Kolíkovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony novele Trestného zákona. 

Súčasné nastavenie právnej úpravy trestania za prechovávanie marihuany vo všetkých jej podobách je neprimerane prísne, o čom je celospoločenská zhoda. Sme svedkami viacerých rozsudkov súvisiacich s prechovávaním marihuany, ktoré otriasajú celou spoločnosťou a stávajú sa predmetom širokej verejnej diskusie. Spoločne je odsudzovaná výška trestov ukladaná týmto páchateľom, často porovnateľná, ba niekedy až presahujúca tresty za páchanie najzávažnejšej kriminality. 

Prijatie pozmeňujúcich návrhov poslankyne Márie Kolíkovej skoncuje s ukladaním takýchto drakonických trestov. Predmetný návrh obsahuje:

 • nižšie tresty za držbu marihuany,
 • držba marihuany do 10g bude priestupkom (rovnako ako v Českej republike),
 • držba marihuany do 3g sa dekriminalizuje (teda nepôjde ani o priestupok),
 • fajčenie marihuany na verejnom priestranstve bude priestupkom,
 • miernejšie tresty za držbu marihuany sa budú vzťahovať už aj na rozhodnuté prípady. 

Pozmeňujúci návrh upravujúci výšku trestov za prechovávanie marihuany, ktorý predkladá poslankyňa Mária Kolíková k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony novele Trestného zákona, má zákon doplniť o znenie:

1. V čl. I 156. bode v § 171 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Kto neoprávnene po akúkoľvek dobu prechováva omamnú látku alebo psychotropnú látku okrem omamnej látky konopy, živice z konopy alebo psychotropnej látky obsahujúcej akýkoľvek tetrahydrokanabinol, izomer alebo  jeho stereochemickú variantu (THC),v nepatrnom množstve, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Kto neoprávnene po akúkoľvek dobu prechováva omamnú látku alebo psychotropnú látku

a) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený,

alebo

b) v malom množstve,

      potrestá sa odňatím slobody až na 2 roky.“

2. V čl. I 156. bode v § 171 sa v odsekoch 3 až 6 za slovo v odseku 1 vkladajú slová „alebo 2“.

3. V čl. I 422. bode v Prílohe č. 1 hodnota v riadku „Rastliny rodu Cannabis (konopa) – sušina, marihuana“ a v stĺpci „Nepatrné množstvo“ znie:

„10g“.

4. V čl. I 422. bode v Prílohe č. 1 hodnota v riadku „Rastliny rodu Cannabis (konopa) – sušina, marihuana“ a v stĺpci „Množstvo účinnej látky vo forme voľnej bázy“ znie:

„1000 mg“.

5. V čl. III 6. bode v § 30 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) užíva na verejnom priestranstve omamnú látku konopu, živicu z konopy alebo psychotropnej látky obsahujúcej akýkoľvek tetrahydrokanabinol, izomer alebo  jeho stereochemickú variantu (THC) alebo kto neoprávnene prechováva takú látku v množstve 3 až 10 g, alebo kto neoprávnene prechováva inú návykovú látku, než je alkohol,“.

Odôvodnenie:

Navrhovaná zmena právnej úpravy skutkovej podstaty trestného činu týkajúceho sa prechovávania marihuany v jej jednotlivých formách znamená zľahčenie trestania užívateľov tejto drogy, čo sa týka prechovávania tejto drogy v jej najmenších množstvách. Navrhovaná zmena umožňuje nižšie tresty pre prechovávanie drogy marihuany tým, že nastavuje spodný limit množstva drogy, ktorý je už trestný benevolentnejšie, než je navrhovaná právna úprava. Po prijatí navrhovanej zmeny by trestanie prechovávania marihuany podliehalo týmto limitom:

 • Nepatrné množstvo do 10g by nespadalo pod trestnú zodpovednosť, podobne ako v Českej republike, avšak spadalo by pod priestupkovú zodpovednosť v prípade množstva od 3g,
 • Malé množstvo (x10) do 100g by spadalo pod trestnú zodpovednosť s možným trestom - 0-2 roky trest odňatia slobody, 
 • Väčšie množstvo (x500) do 5 KG by spadalo pod trestnú zodpovednosť s možným trestom - 2-6 rokov trestu odňatia slobody, 
 • Značné množstvo (x3000) do 30 KG by spadalo pod trestnú zodpovednosť s možným trestom – 5 – 10 rokov trestu odňatia slobody,
 • Veľké množstvo (x10000) do 100 KG by spadalo pod trestnú zodpovednosť s možným trestom 7-15 rokov trestu odňatia slobody, 
 • Mimoriadne veľké množstvo nad 100KG by spadalo pod trestnú zodpovednosť s možným trestom – 12-20 rokov trestu odňatia

V podstate do 5kg by páchateľ mal možnosť  podmienečného trestu odňatia slobody a v prípade množstva nad 5 kg sa do podmienky nedostane ani cez dohodu. 

Súčasne navrhovaná právna úprava pre priestupok rozlišuje najmenšie množstvo marihuany do 3 g, ktoré fakticky dekriminalizuje. Pričom súčasne platí, že užívanie marihuany na verejnom priestranstve je neoprávnené a podliehalo by priestupkovej zodpovednosti.

Pozmeňujúci návrh k tomu, aby sa nové miernejšie trestanie vzťahovalo aj na už rozhodnuté prípady, ktorý predkladá poslankyňa Mária Kolíková k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony novele Trestného zákona, má zákon doplniť o znenie:

1.  V čl. I v bode 420 sa v novom § 438k dopĺňa ods. 5, ktorý znie:

(5) Nepodmienečný trest odňatia slobody, ktorý bol právoplatne uložený pred 31. decembrom 2023 za čin, ktorý bol posúdený ako trestný čin podľa §171 alebo §172 vo vzťahu k omamnej látke konopy, živice z konopy alebo psychotropnej látky obsahujúcej akýkoľvek tetrahydrokanabinol, izomer alebo  jeho stereochemickú variantu (THC), a ktorý by bol po 1. januári 2024 posúdený ako iný trestný čin alebo ako čin miernejšie trestný, súd po opätovnom posúdení pomerne skráti. Rovnako postupuje, ak za taký čin a zbiehajúci sa iný trestný čin bol uložený úhrnný alebo súhrnný trest. O pomernom skrátení trestu rozhoduje súd, v obvode ktorého sa nepodmienečný trest odňatia slobody vykonáva, a to aj bez návrhu. Rovnako postupuje súd, ktorý rozhodol o tom, že trest odňatia slobody, ktorý bol za taký čin podmienečne odložený, sa vykoná.

Odôvodnenie:

Súčasné nastavenie právnej úpravy trestania prechovávania drogy marihuany vo všetkých jej podobách je neprimerane prísne, o čom je celospoločenská zhoda. Nová právna úprava trestnej politiky je rozsiahla  a v celej svojej šírke je dlho očakávaná. Avšak osobitne tá časť novej trestnej politiky, ktorá sa týka prechovávania drogy marihuany je vnímaná celospoločensky ako potrebná nevyhnutná zmena. Každý nový prípad, ktorý súvisí s prechovávaním tejto drogy otriasa celou spoločnosťou a stáva sa predmetom širokej verejnej diskusie, v rámci ktorej je spoločne odsudzované neprimerané trestanie páchateľov za tieto súvisiace trestné činy. Pre túto panujúcu celospoločenskú zhodu, že tresty pre páchateľov trestných činov súvisiacich s prechovávaním tejto drogy marihuany sú neprimerane prísne, je navrhovaná zmena, aby nová regulácia miernejšieho trestania za tieto trestné činy sa vzťahovala aj na už rozhodnuté prípady, ak išlo alebo pôjde o zásah do osobnej slobody, primerane sa to dotkne aj trestov súvisiacich s prepadnutím majetku.

 


Mária Kolíková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Mária Kolíková bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...