PETÍCIA za podporu návrhu Rady školy pri Materskej škole, Obuvnícka 435/30, Partizánske na výmenu delegovaného člena rady školy

My, dolu podpísaní občania, rodičia, zamestnanci a priatelia Materskej školy na Obuvníckej ulici v Partizánskom na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, žiadame príslušné samosprávne orgány mesta Partizánske (primátor, mestské zastupiteľstvo) o podporu uznesenia Rady školy pri Materskej škole, Obuvnícka 435/30, Partizánske, prijatého dňa 25.03.2019 nadpolovičnou väčšinou všetkých členov rady školy.  Uznesenie je prijaté ako návrh na výmenu Mgr. Márie Hazuchovej, delegovanej za člena rady školy ako zástupcu zriaďovateľa z dôvodu jej nezáujmu a neochoty spolupracovať s materskou školou. Petíciou chceme zvýšiť kvalitu vzájomnej a objektívnej spolupráce materskej školy s mestom  Partizánske prostredníctvom delegovaného člena Rady školy ako zástupcu zriaďovateľa z radov poslancov mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ), ktorý dokáže: - poskytovať objektívne informácie o činnosti materskej školy (ďalej len MŠ), - ochotne spolupracovať s materskou školou pri zabezpečovaní investícií, - objektívne vnímať, so znalosťou veci vystupovať a hodnotiť činnosť a aktivity MŠ, - prejaviť úctu a rešpekt k práci zamestnancov materskej školy, - objektívne  vyjadrovať a presadzovať verejné záujmy a záujmy detí, rodičov,   zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Petíciou žiadame o podporu uznesenia rady školy, ktoré je možné uskutočniť v súlade s  § 25, ods. 12, písm. b) a h) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve                    a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzdaním sa členstva, alebo odvolaním delegovaného zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy pri Materskej škole, Obuvnícka 435/30, Partizánske mestským zastupiteľstvom s následným delegovaním nového člena.

Petičný výbor:  

1. Mgr. Miriam Miková, Pribinova, 451/23, 958 01 Partizánske (zástupca) 

2. Karol Greschner, Majerská 924, 958 03 Partizánske (člen petičného výboru)

3. Ľuboš Košťál, Gen. Svobodu 852/17, 958 01 Partizánske (člen petičného výboru)                                                                                                                                                                                                                                                V Partizánskom, dňa 25. 04. 2019 


Miriam Miková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Miriam Miková na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook