Petícia za opätovné vyhlásenie ochranného pásma pamiatkovej zóny Bytča a spresnenie Územného plánu sídelného útvaru Bytča

popper_búranie.jpg66620681_2261464777255627_3056933468165373952_n.jpg"My dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, v súvislosti so začatím búracích prác v areáli bývalého Pivovaru Bytča, žiadame aby v novovzniknutom priestore, v tesnej blízkosti pamiatkovej zóny mesta Bytča, bola zrealizovaná taká nová výstavba, ktorá nebude narúšať celkový vzhľad a charakter historického centra Bytče. Ochranné pásmo zabezpečí regulovanú výstavbu, kde sa zamedzí vzniku nových výškových a objemových dominánt v bezprostrednej blízkosti pamiatkovej zóny Bytča."

Naša žiadosť vychádza z veľmi všeobecného a pre nás nedostatočne popísaného zámeru s využitím tohto priesotru v Územnom pláne sídelného útvaru Bytča - Zmeny a doplnky č.5, kde je areál pivovaru označný ako Lokalita č.9, ktorá je vymedzená nasledovne:

  • Polyfunkčné územnie - plochy priemyselnej výroby, obytnej zástavby nad 3 podlažia a občianskej vybavenosti. Jedná sa o novú polyfunkčnú plochu priemyselnej výroby, verejnej občianskej vybavenosti a bytových domov (3 bytové domy/60 bytov/180 obyvateľov) v zastavanom území mesta v areáli bývalého pivovaru na Sládkovičovej, S. Sakalovej ulici a Štefánikovej ulici

Z uvedeného vyplýva, že v Lokalite č.9 môže byť realizovaná akákoľvek polyfunkčná výstavba. V územnom pláne mesta Bytča nie je definovaná výška novo navrhovaných objektov.

Preto žiadame mestské zastupiteľstvo v Bytči o vyhlásenie Ochranného pásma pamiatkovej zóny Bytča. Týmto navrhujeme, aby šírka pásma bola 150m od hranice pamiatkovej zóny, do ktorej by patrila Lokalita č.9 - Pivovar.

Ochranné pásmo by bolo v súlade s dokumentom krajského pamiatkového úradu - Zásady ochrany pamiatkového územia mesta Bytča.

Navrhujeme:

  • výšku novej zástavby do 3 podlaží pre hromadnú bytovú zástavbu, individuálnu vilovú zástavbu a polyfunkciu, ktorá bude korešpondovať s výškou zástavby v pamiatkovej zóne, ale aj s ostatnou zástavbou prevažne rodinných domov
  • zamedziť vzniku nových výškových a objemových dominánt, ktoré by narušili siluetu a panorámu pamiatkového územia
  • zachovať doterajší historický a historizujúci charakter v centre mesta

Zmeny vo využití Lokality č.9 - Pivovar:

  • okrem hromadnej bytovej zástavby začlenniť aj individuálnu bytovú zástavbu
  • znížiť počet obyvateľov - plánovaných počet 180 ľudí je neúnosný vzhľadom na jestvujúcu organizáciu dopravy a už dnes nedostatočný počet parkovacích miest v centre mesta
  • zabezpečiť kvalitu života a bývania tak pre nových obyvateľov, ako aj pre starousadlíkov v susediacich rodinných domoch
  • budovať priestory pre voľnočasové aktivity - kultúra, šport, priestor pre deti a mládež
  • zamedziť vybudovaniu nových obchodných reťazcov v centre mesta - polyfunkcia

Na záver

Ešte zhruba pred polrokom sa hovorilo, že v areáli pivovaru sa zachová objekt starej varne ako technická pamiatka. Buhužiaľ, dňa 9.7.2019 ju začali zrovnávať so zemou. Vo vyspelom a kultúrnom svete sa takéto objekty snažia obnoviť a vdýchnuť im nový život. Je to predsa naša história, ktorú si treba vážiť. V našom meste nemáme už skoro žiadnu výrobu. Možnosť zamestnať sa v Bytči je minimálna. Preto je nanajvýš dôležité začať orientovať aktivity v centre mesta na kultúru, turizmus a s tým spojené služby a nezahltiť ho bytmi a obchodmi.


Ing. Monika Baluchová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Ing. Monika Baluchová na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook