Petícia za opätovné obmedzenie výkonu funkcie rektora, prorektora, dekana a prodekana verejnej vysokej školy na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

Podporujeme Spoločné vyhlásenie Rady vysokých škôl a Študentskej rady vysokých škôl k ustanoveniam, ktoré boli včlenené bez konzultácie s orgánmi reprezentácie vysokých škôl či odbornou verejnosťou do zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zo dňa 13. mája 2019. Zmeny v týchto ustanoveniach odstraňujú obmedzenia na výkon funkcie rektora, prorektora, dekana a prodekana verejnej vysokej školy na najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

Zásadne odmietame obsahovú stránku týchto zmien aj formu, akou sa včlenili do zákona po jeho vrátení prezidentom do Národnej rady Slovenskej republiky. Ide o účelové zmeny, ktoré sú na prospech vybraných jednotlivcov za cenu vážneho poškodenia vysokoškolského prostredia. Obmedzenie výkonu funkcie riadiacich pracovníkov verejných vysokých škôl považujeme za dôležitý demokratický prvok vysokoškolskej samosprávy, za opatrenie, ktoré bráni zavádzaniu a konzervovaniu nežiaducich tendencií v riadení vysokých škôl a ich fakúlt, a za silný nástroj kontroly výkonu funkcií členmi akademickej obce univerzity, resp. fakulty.

Vyzývame preto poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby do zákona o vysokých školách znovu zaviedli obmedzujúce ustanovenia na výkon funkcie rektora, prorektora, dekana a prodekana verejnej vysokej školy.


Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta    Kontaktujte autora petície