PETÍCIA za okamžitú zmenu legislatívy v oblasti starostlivosti o deti po rozchode či rozvode rodičov

PETÍCIA
za okamžitú zmenu legislatívy v oblasti starostlivosti o deti po rozchode či rozvode rodičov

                                 Nemožno prenikavejšie odhaliť dušu spoločnosti, než pozrieť
                                 sa na to, akým spôsobom zaobchádza so svojimi deťmi.
                                                                                               (Nelson Mandela)


Nová vláda musí spraviť všetko preto, aby bolo Slovensko moderným a priateľským štátom pre svojich občanov.Štátom, ktorý pomáha slabým a chorým, trestá neprávosti a na ktorý môžu byť jeho občania právom hrdí.
                                         (Peter Pellegrini, Predseda vlády Slovenskej Republiky)


Adresované predsedovi vlády Slovenskej Republiky.


Na Slovensku v súčasnosti mnohé deti prichádzajú po rozchode či rozvode svojich rodičov o starostlivosť jedného z rodičov niekedy dokonca bezdôvodne aj o možnosť stýkať sa so svojim druhým rodičom. Častokrát tak tieto deti prichádzajú aj o kontakt
s celou druhou polovicou svojej rodiny zo strany znevýhodneného rodiča a nemôžu prežívať svoje detstvo obklopené láskou časti svojich príbuzných, ako sú nevlastní súrodenci, babičky, prababičky, dedkovia, pradedkovia, bratranci, sesternice, tety a ujovia

.
Necitlivými autoritatívnymi zásahmi štátu či dlhoročnou nevymožiteľnosťou práva v oblasti starostlivosti o deti, či práva stýkať sa nimi dochádza u mnohých detí k závažným psychickým poruchám, ktoré si potom nesú po celý svoj život, čo má veľmi negatívny
vplyv aj na zvyšok spoločnosti. Za posledné štyri roky bolo v dôsledku týchto problémov psychiatricky liečených 153 000 detí.

Svojim podpisom vyjadrujeme zásadný nesúhlas s dlhoročným systémovým porušovaním ľudských práv detí po rozchode čirozvode ich rodičov, ako aj znevýhodnených rodičov detí a ich rodinných príslušníkov, Ústavy Slovenskej republiky, ako ajmedzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná.


Žiadame okamžite zastaviť diskrimináciu a znevýhodňovanie jedného z rodičov a psychické týranie detí po rozchode či rozvode rodičov tým, že sa im bráni, aby mohli byť vychovávané oboma svojimi rodičmi, resp. aby sa s nimi mohli stýkať!


Žiadame okamžite zastaviť finančné drancovanie nešťastných rodičov po rozchode či rozvode, a zamedziť mnohomesačné až niekoľkoročné obludné, psychicky ubíjajúce a úplne zbytočné súdne procesy o svoje vlastné deti!

 

V súlade s Rezolúciou Rady Európy č. 2079 (2015) Komisie pre rovnosť a rotidi skriminácii žiadame:


1. Bezodkladne ratifikovať Európsky dohovor o výkone práv detí (ETS č. 160) a Dohovor o styku s deťmi (ETS č. 192)a implementovať v rámci domácej jurisdikcie.


2. Bezodkladne ustanoviť dočasnú pracovnú skupinu Výboru pre deti a mládež Rady Vlády SR pre ľudské práva, národnostnémenšiny a rodovú rovnosť, ktorej významnou súčasťou budú zástupcovia občianskej verejnosti, nominovaní občianskou
platformou Čierno-biele srdcia, a ktorá vypracuje Stratégiu implementácie Rezolúcie Rady Európy č. 2079 (2015) do slovenskej legislatívy a praxe. Stratégia bude založená na týchto princípoch:


a) rovnaké práva rodičov v súvislosti s ich deťmi v podobe zodpovedajúcej zákonnej úpravy a administratívnej praxe, ktorázaručí každému z rodičov právo na informácie a rozhodovanie v dôležitých záležitostiach, týkajúcich sa života a vývoja ich dieťaťa, v najlepšom záujme dieťaťa;


b) odstránenie zo zákonov akýchkoľvek rozdielov, vychádzajúcich z rodinného stavu medzi rodičmi, ktorí uznali svoje dieťa;


c) princíp striedavej starostlivosti po rozvode alebo rozchode do svojej legislatívy a vymedzenie všetkých výnimiek v
prípadoch zneužitia alebo zanedbania dieťaťa alebo domáceho násilia v prípadoch rozvodu alebo rozchodu rodičov,úprava doby, počas ktorej žije dieťa s každým zo svojich rodičov podľa potrieb a záujmu dieťaťa;


d) princíp spoločnej starostlivosti o dieťa;

e) klasifikácia emočného zneužívania dieťaťa, najmä zavrhovania rodiča (podľa klasifikácie ICD-11) ako formy domácehonásilia na deťoch;


f) právo dieťaťa byť vypočuté vo všetkých prípadoch, ktoré sa detí týkajú a za predpokladu, že je dieťa schopné porozumieť situácii a všetkým súvislostiam, a pri zohľadnení rizika, že dieťa v dôsledku dlhšieho odlúčenia od jedného z rodičov
mohlo byť vystavené riziku mentálnej manipulácie;


g) bezvýhradne dodržiavať rozhodnutia v súvislosti s bydliskom dieťaťa a určením styku, najmä v prípadoch, kde súevidované sťažnosti na problémy s odovzdávaním detí. Osobitne naliehavo žiadame:
     - zaviesť pre súdy záväzné lehoty, v ktorých musia rozhodnúť vo veciach návrhov na výkon rozhodnutia v prípade, žesa nerealizujú styky dieťaťa s druhým rodičom. Pokiaľ k stykom nezačne dochádzať ani po dvoch opatreniach súdu(napr. výzva, pokuta, psychologické poradenstvo, apod.), žiadame, aby bolo dieťa bezodkladne zverené do
starostlivosti druhého rodiča, pokiaľ u neho neboli zistené žiadne závažné prekážky, ktoré by tomu bránili,


    - aby bol každý nerealizovaný styk zo zákona nahraditeľný, nech už by boli dôvody nerealizácie styku akékoľvek;


h) kde je to vhodné, nariadiť mediáciu v rámci súdneho konania vo veciach rodinného práva, ktorých súčasťou sú deti, konkrétne zavedenie súdom nariadeného informatívneho sedenia, pri ktorom sa rodičom vysvetlí, že striedavá resp.
spoločná starostlivosť môže byť vhodnou voľbou formy porozvodovej starostlivosti v zmysle najlepšieho záujmu dieťaťa,ďalej potom zaručiť, že mediátori budú primerane zaškolení;


i) zaviesť systém multidisciplinárnej spolupráce, založenej na princípoch „Cochemského modelu“;


j) nevyhnutné vzdelávanie v interdisciplinárnej spolupráci, zameranej na špecifické práva a potreby detí rôznych vekových
skupín, pre zástupcov profesií, ktorí prichádzajú v rámci opatrovníckeho konania do kontaktu s deťmi, rovnako takprispôsobiť opatrovnícke konania v tomto zmysle a podľa zásad vyplývajúcich zo smernice „Justícia priateľská k deťom“,vydanej Radou Európy;


k) zaviesť systém participácie peer konzultantov (ľudí, ktorí prekonali problémy rodičovskej animozity), v súčinnosti s reprezentatívnymi mimovládnymi organizáciami, pri riešení praktických opatrení poručníckych konaní,


l) viesť rodičov k vytváraniu rodičovského plánu, ktorý, aj im samotným, pomôže definovať základné aspekty života ichdetí, a upovedomenie detí o možnosti dožadovať sa zmien alebo úprav stávajúceho usporiadania, osobitne potomtýkajúcich sa miesta ich bydliska;


m) nárok otca na dva týždne plateného voľna navyše počas šestonedelia, a aby, rovnako ako matka, získal nárok na 75 %dennej mzdy zo Sociálnej poisťovne;


n) únosy detí ich rodičmi musia byť trestné tak, ako je to aj v Anglicku, Taliansku, Francúzsku, Rakúsku, USA apod.


Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci podľa § 3 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
za Platformu znevýhodnených rodičov za práva detí je PhDr. Jozef Tinka, PhD., Kadnárova 85, 831 05 Bratislava.


Jaroslav Verče    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Jaroslav Verče na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...