PETÍCIA ZA ODSÚHLASENIE NÁVRHU TRVALÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA NA OBMEDZENIE NAJVYŠŠEJ DOVOLENEJ RÝCHLOSTI NA CESTE III. TRIEDY Č.3459 V OBCI TULČÍK.

Podpísaní občania žiadame Okresný dopravný inšpektorát v Prešove o odsúhlasenie návrhu trvalého dopravného značenia na obmedzenie najvyššej dovolenej rýchlosti na ceste III. triedy č.3459 v obci Tulčík.

Zdôvodnenie:

Premávka vozidiel na úseku cesty III. triedy č.3459 v obci Tulčík predstavuje pri súčasnom dopravnom značení pre občanov mnoho rizikových faktorov:

- Vjazd vozidiel smerom od obce Záhradné do obce Tulčík je neprehľadný, cesta vedie dole kopcom a rozbehnuté vozidlá v deväťdesiatkilometrovej rýchlosti prechádzajú zastavanou zónou a vstupujú do obce.

- Cestu využíva množstvo ťažkých nákladných vozidiel, plne naložených kameňmi a počet týchto vozidiel sa zvyšuje. Také vozidlá majú z kopca brzdnú dráhu 100 aj viac metrov. · 

- Táto cesta bola stavaná pred 60 rokmi pre ľahké vozidlá a nebola odvtedy nijako stavebne upravovaná.

- Samotná cesta teda nie je stavaná na premávku ťažkých vozidiel z kameňolomov. Nemá patričné základy, ani normovanú šírku, ani krajnicu. Miestami je cesta kriticky úzka, súca len na jednosmernú premávku. Stret dvoch oproti idúcich kamiónov je v týchto miestach veľmi riskantný, musia vojsť aj na nespevnenú krajnicu. Predovšetkým ťažké kamióny plne naložené z neďalekých kameňolomov spôsobujú neprimerané riziko nehody a ohrozujú chodcov aj iné vozidlá.

- Cesta je v zlom technickom stave, na mnohých miestach popraskaná a ťažké vozidlá jej stav ďalej zhoršujú.

- Táto cesta III. triedy č.3459 prechádza okolo areálu Základnej školy s materskou školou, kde sa prirodzene pohybujú v ranných a popoludňajších hodinách desiatky detí a to aj v časti, kde je cesta najužšia. Teda sú to miesta spojené so zvýšeným rizikom pohybu osobitne zraniteľných účastníkov cestnej premávky v bezprostrednej blízkosti vozovky, alebo po vozovke.

- Rodičia detí navštevujúcich školu a občania bývajúci v blízkosti tejto cesty sa dôrazne dožadujú pomoci, pochopenia a takého riešenia, aby sa znížilo vysoké riziko dopravných nehôd na tomto úseku.

- Cesta prechádza aj okolo prameňa "Kvašnej vody", kde často zastavujú vozidlá a pohybujú sa tam občania, aby si nabrali vodu.

- Dopravná situácia na tejto ceste bola zo strany obce Tulčík viackrát riešená so zástupcami Okresného dopravného inšpektorátu (ODI), Okresného úradu Odboru dopravy a pozemných komunikácií (OÚ ODaPK), tiež za prítomnosti zástupcov Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SaÚC PSK).

- Obec prostredníctvom odborného projektanta opakovane predkladala na OÚ ODaPK, ODI a SaÚC PSK projekty riešenia konkrétneho dopravného značenia na predmetnom úseku s návrhom znížiť rýchlosť na 30 km/hod., vždy neúspešne, opakovane so zamietavým stanoviskom ODI.

- Obec nemá možnosť vybudovať pri ceste chodník (cca 800 m) - predovšetkým preto, lebo pri súčasnej šírke cesty, ktorá je pre aktuálnu premávku v jej značnej časti nepostačujúca, je zostávajúci priestor pozdĺž nej na výstavbu chodníka nevyhovujúci. Prekážkou je aj skutočnosť, že pozemky pod cestou a k nej priľahlých plôch sú v mnohých častiach nevysporiadané (v rozsahu viac ako 4.600 m2) a to už od doby výstavby tejto cesty. Sú vo vlastníctve fyzických osôb, alebo v správe SPF.

Jediným aktuálnym riešením je preto obmedzenie najvyššej dovolenej rýchlosti na ceste III. triedy č.3459 v obci Tulčík podľa návrhu projektanta, ktorý bol predložený na ODI Prešov.


Petičný výbor: Ing. Peter Kopčák, starosta obce Tulčík, bytom Tulčík 288, 08213 Tulčík; Bc. Štefan Klobušovský, poslanec OZ, zástupca starostu obce, bytom Tulčík 327, 08213 Tulčík; Jozef Frimer, poslanec OZ, člen obecnej rady, bytom Tulčík 170, 08213 Tulčík; Mgr. Martin Klempay, poslanec OZ, člen obecnej rady, bytom Tulčík 52, 08213 Tulčík. Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy je Ing. Peter Kopčák, starosta obce Tulčík.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Petičný výbor: Ing. Peter Kopčák, starosta obce Tulčík, bytom Tulčík 288, 08213 Tulčík; Bc. Štefan Klobušovský, poslanec OZ, zástupca starostu obce, bytom Tulčík 327, 08213 Tulčík; Jozef Frimer, poslanec OZ, člen obecnej rady, bytom Tulčík 170, 08213 Tulčík; Mgr. Martin Klempay, poslanec OZ, člen obecnej rady, bytom Tulčík 52, 08213 Tulčík. Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy je Ing. Peter Kopčák, starosta obce Tulčík. bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...