Petícia za ochranu a obnovu rieky Slatina

logo_Za_živú_rieku_Slatina_SM.jpg

My, občania a občianky Slovenska, žiadame od kompetentných orgánov, osobitne od Ministerstva životného prostredia SR, od Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. a Slovenskej inšpekcie životného prostredia, od Okresného úradu v Detve a Okresného úradu vo Zvolene – Odborov starostlivosti o životné prostredie, od Banskobystrického samosprávneho kraja, ako aj od vedenia miest a obcí v povodí rieky Slatina:

1. Dôsledne vyšetriť prípady opakujúceho sa znečisťovania rieky Slatina spojených so zaznamenanými úhynmi rýb (osobitne tých, ktoré nastali v roku 2020) a potrestať všetkých, ktorí znečisťovanie spôsobili a nesú za neho zodpovednosť. Žiadame zverejniť výsledky vyšetrovania, ako aj výšky trestov, ktoré musia zohľadňovať aj predchádzajúce opakujúce sa prípady znečisťovania rieky a kumuláciu zodpovednosti.

2. Zabezpečiť zvýšený dohľad nad znečisťovateľmi v povodí rieky Slatina, u ktorých už bolo preukázané priame alebo nepriame, úmyselné alebo neúmyselné vypúšťanie odpadových vôd alebo iného znečistenia do rieky bez povolenia alebo nad povolené množstvá a koncentrácie znečisťujúcich látok.

3. Zabezpečiť reálnu ochranu regionálneho biokoridoru – rieky Slatina s priľahlými brehovými porastmi, ako aj ochranu jej najcennejšej častí - prielomu rieky pri dedine Slatinka tak, aby bola zabezpečená ochrana vzácnych a chránených druhov a spoločenstiev a zároveň bola ponechaná možnosť rybolovu, pozorovania prírody, turistiky a oddychu v prírode.

4.  Vypracovať komplexnú štúdiu revitalizácie rieky Slatina a jej povodia a následne podľa nej realizovať opatrenia na zlepšenie stavu vôd, napr. riešenie sedimentov a kvality vôd vo vodnej nádrži Môťová, odstránenie zdrojov znečistenia vody, odstránenie migračných bariér, revitalizácia toku a riečnej krajiny a pod.

5. Priebežne informovať verejnosť o prijatých opatreniach a o možnostiach zapojiť sa do realizácie opatrení.

slatinka_05.JPG

Zdôvodnenie petície:

Rieka Slatina je najväčší ľavostranný prítok Hrona. Z jej 59 km toku v Podpoľaní sú dodnes mnohé úseky zachované v prírode blízkom stave a ohromujú bohatosťou prírodných spoločenstiev. Jelšové porasty stabilizujú brehy rieky a tak ich chránia pred eróziou, Slatina a jej prítoky sýtia podzemné vody a poskytujú priestor pre existenciu množstva na vodu naviazaných organizmov: sú domovom pre viac ako 20 pôvodných druhov rýb, ale aj pre chránené druhy hmyzu, vtákov či pre nedávno sa navrátivšieho bobra. Slatina bola vždy spätá so životom miestnych ľudí – poskytovala im vodu a jedlo, materiál na domy, priestor pre život, dala meno dedinám pri jej brehoch, bola inšpiráciou pre básnikov aj iných umelcov. Je tomu tak aj v súčasnosti, hoci nie každý vníma hodnotu a význam existencie zdravej, živej Slatiny a jej prítokov. Stále častejšie sme svedkami opakujúcich sa prípadov znečistenia tejto jedinečnej stredoslovenskej rieky, nezriedka spojených aj s úhynom rýb, rakov či užoviek, nevhodného hospodárenia v poľnohospodárskej a lesnej krajine prejavujúceho sa splachom jemných častí pôdy z krajiny do rieky, nedostatočnej ochrany brehových porastov a lúk v okolí. To všetko stále bez efektívnych preventívnych a nápravných opatrení na zabránenie poškodzovania životného prostredia. Nedávno vláda SR definitívne zrušila plány na výstavbu kontroverznej vodnej nádrže Slatinka, a tak sa otvára priestor nielen na čiastkové riešenia problémov okolo rieky Slatina, ale aj na komplexnú ochranu jej celého povodia a začatie jeho obnovy.

Petičný výbor:

  • Ing. Martina B. Paulíková, ekologička, iniciatíva Za živé rieky a čistú vodu, Sokolská 11, 960 01 Zvolen - osoba poverená zastupovaním v styku s orgánmi verejnej moci
  • Ing. Miroslav Očadlík, PhD., hydrobiológ a ekológ, WWF Slovensko, Školská 364, 013 13 Rajecké Teplice
  • Ing. Martin Tóčik, ekológ, Združenie Slatinka, Pražská 10, 960 01 Zvolen
  • Roman Urban, rybár, Gorkého 8, 962 31 Sliač
  • Mgr. art. Michal Černušák, ArtD., maliar, rodák zo Slatinky, Družstevná 9, 920 01 Hlohovec
  • Ing. Tibor Krajč, PhD., člen Slovenského rybárskeho zväzu, znalec v odbore Ochrana životného prostredia, odvetví Čistota vôd a odbore Rybárstvo a rybnikárstvo, Rudina 278, 023 31 Rudina
  • Jozef Martinský, informatik, dlhoročný bývalý predseda rybárskeho zväzu v Detve, A. Hlinku 16, 962 12 Detva
  • Mgr. Ladislav Pekárik, PhD., ichtyológ, ekológ, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Dúbravská cesta  9, 845 23, Bratislava
  • Prof. PaeDr. Ján Koščo, PhD., Slovenská ichtyologická spoločnosť, Katedra ekológie, Prešovská univerzita, Ul. 17. novembra 15., 080 01 Prešov

Vo Zvolene, 5. 6. 2020

Viac informácií nájdete TU.slatinka_0.jpg

bobor.jpg

slatina_2020.jpg

miro_01.jpg


Martina B. Paulíková a členovia petičného výboru    Kontaktujte autora petície