Petícia za obmedzenie používania pyrotechniky v obci Horná Potôň

Vážené vedenie obce, 

my dole podpísaní obyvatelia Hornej Potône, časti Horná, Benkova, Čečínska a bezprostredne susediacej obce Lehnice-Masníkovo Vám touto cestou predkladáme petíciu, ktorou žiadame o zavedenie celoročného zákazu používania zábavnej pyrotechniky kategórie 2 a 3 v intraviláne a extraviláne obce s určenou výlukou zo zákazu.

Navrhujeme prijatie všeobecne záväzného nariadenia, ktoré by celoročne zakázalo používanie pyrotechniky kategórií 2 a 3 s výlukou zákazu počas silvestrovskej noci a to od 31.12. príslušného roku od 23:55 hod do 1.1. nasledujúceho roku 00:20 hod (celkový čas výluky z obmedzenia 25 min).  

Novelizácia zákona Zákon č. 58/2014 Z. z. Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov už upravuje v §53, používanie pyrotechnických výrobkov a možnosti obcí pre ich obmedzenie alebo zakázanie:  

(2) Obec môže z dôvodu ochrany verejného poriadku všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce alebo v jej častiach nad rámec obmedzenia podľa odseku 3. 

(3) Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 možno len v období od 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka, ak ďalej nie  je ustanovené inak. 

(4) Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 v období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka možno iba s predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety musí byť podaná najneskôr desať pracovných dní pred plánovaným použitím   

Navrhujeme, aby pyrotechniku kategórie 2 a 3 bolo možné v obci použiť len na základe písomnej žiadosti adresovanej obci do 15.12. príslušného roku. Obec by vyrozumela žiadateľa oschválení alebo zamietnutí žiadosti. Udelené povolenia by obec zaznačila na mapke, ktorá by sa pre tieto účely nachádzala na webovom sídle obce.  Použitie pyrotechniky mimo vyhradeného času, bez udelenia povolenia a zaznačenia na mape by mohlo byť pokutované napr. sumou 200 eur. Dôkaz o použití pyrotechniky kategórie 2 a 3 bez oprávnenia by mali možnosť vyhotoviť ako orgány miestnej samosprávy, tak aj obyvatelia obce. Sporné konania by boli v gescii Komisie pre sociálne veci a verejný poriadok.  

Dôvodová správa: 

Pyrotechnika počas sviatkov spôsobuje krátkodobé, ale značné zhoršenie kvality ovzdušia, najmä zvýšenou koncentráciou PM častíc, oxidu siričitého a oxidu dusičitého, ale aj ťažkých kovov. (Obr. 1, zdroj SHMU, via aktuality.sk) Krátkodobé vystavenie znečisteniu ovzdušia je spojené s kardiovaskulárnymi, respiračnými problémami, ale aj demenciou, kognitívnymi poruchami či celkovým zhoršením iných ochorení. Používanie pyrotechniky je spojené aj s devastačnými úrazmi prstov, končatín, očí alebo s poškodením sluchu. Pyrotechnika vážne ubližuje ľuďom, ktorí majú poruchu artistického spektra alebo iné psychické ochorenia. Malé deti sa na zvuky pyrotechnicky budia a vo väčšine prípadov sa ich boja. 

Sluch zvierat je násobne citlivejší ako ľudský, pyrotechnika ich preto oveľa viac stresuje, ale takisto im aj ľahšie sluch trvalo poškodí. Počas obdobia novoročných osláv mnoho domácich miláčikov skončí na ulici. V strachu utečú počas prechádzky, na úteku z domu rozbijú okno, rozkúšu dvere alebo si do krvi doráňajú labky pri podhrabávaní plota. Mnoho stratených zvierat sa už nikdy nenájde. Divoké zvieratá vbehnú v panike pod kolesá áut, vyletia z hniezda, vybehnú z nory a často sa už nevedia vrátiť späť. Mnoho z nich uhynie, pretože narazia do budov alebo stromov. Zvyšky pyrotechniky si divo žijúce zvieratá mýlia s potravou, čo následne ohrozuje ich zdravie a život. 

Po Silvestri sú mestá, obce, lúky aj polia blízko sídiel plné odpadu po pyrotechnike. Zvyšky kartónu, plastu znečistené jedovatými chemikáliami s obsahom ťažkých kovov kontaminujú pôdu aj vodu. Znečistenie v prostredí pretrváva dlhšiu dobu a môže sa dostávať do potravového reťazca alebo do zásob podzemnej vody. Strohlová, Hojsík, progresivne.sk (2022)

Obr. 1

IMG_1854.jpg


Občianske združenie Potôň+    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Občianske združenie Potôň+ na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...