Petícia za navýšenie počtu žiakov do prvého ročníka osemročných gymnázií v Trenčianskom kraji.

      My občania Slovenskej republiky žiadame Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava, aby navýšilo počet žiakov do prvého ročníka osemročných gymnázií v Trenčianskom kraji a udelilo povolenie na otvorenie triedy osemročného gymnázia v školskom roku 2023/2024 Gymnáziu Myjava, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava.

      Právo na vzdelanie, ktorého kľúčovou súčasťou je právo na prístup ku vzdelaniu, garantuje ústava SR. Preto my občania Slovenskej republiky žiadame, aby právo prístupu ku vzdelaniu v osemročnom gymnáziu bolo rovnomerne prístupné deťom na celom Slovensku bez rozdielu. Je potrebné v rámci moderného vzdelávacieho systému zabrániť segregácii detí, ako napríklad v Myjave, kde niekoľko školských rokov po sebe nebola otvorená prvá trieda osemročného gymnázia. Nik v zmysle ústavy SR nemá právo znevýhodňovať deti žijúce v jednotlivých regiónoch Slovenska a vytvárať tak výrazne nerovný prístup ku vzdelaniu.

       Určenie násobku piatich percent žiakov z daného populačného ročníka každého samosprávneho kraja ministrom školstva zo dňa 7. septembra 2022 bolo nasledovné: Bratislavský kraj má násobok 2,18 čo predstavuje najvyšší počet žiakov 825, Trenčiansky kraj má násobok 0,85 čo predstavuje najvyšší počet žiakov 211 (Trenčiansky kraj počet obyvateľov 573 699, Bratislavský kraj počet obyvateľov 723 714 za rok 2021).


Ing. Ján Michálek, trvale bytom: Myjavská 485/31, 906 19 Brezová pod Bradlom    Kontaktujte autora petície