Petícia za kúpele pre pracujúcich

PETÍCIA ZA PREVENTÍVNU KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ PRE PRACUJÚCICH.

My podpísaní občania Slovenskej republiky, žiadame Vládu Slovenskej Republiky, aby prerokovala a predložila do Národnej Rady Slovenskej Republiky novelu zákona č.577/2004, ktorou sa sprístupní kúpeľná starostlivosť formou preventívnej kúpeľnej starostlivosti osobám, ktoré minimálne, alebo vôbec nevyužívajú poskytnutie zdravotnej starostlivosti s výnimkou výkonov preventívnej zdravotnej starostlivosti a súčasne sú osobami pracujúcimi, teda aktívne prispievajú do zdravotného poistenia.

Zmyslom tejto občianskej iniciatívy je prispieť ku konkrétnym úpravám legislatívneho prostredia, ktoré, legislatívne prostredie, v súčasnosti systémovo deformuje spravodlivé rozdeľovanie a vyrovnávanie dostupnosti zdrojov a peňazí potrebných na zabezpečenie zdravého ľudského života z hľadiska pracujúceho človeka,  a stavia do nežiaducej konfrontácie princíp solidarity a princíp zásluhovosti.

Cieľom tejto občianskej iniciatívy je vytvárať priaznivé celospoločenské podmienky na realizáciu práva na zdravie a zdravotno-sociálnu spravodlivosť.

 


Férová sposločnosť    Kontaktujte autora petície