Petícia za komplexný a systémový urbanistický rozvoj lokality „Veľká lúka“ v mestskej časti Bratislava Dúbravka.

Z dôvodu pripravovaných zmien územia lokality Veľká Lúka v mestskej časti Bratislava Dúbravka (napr. Zmeny a doplnky územného plánu mesta Bratislavy č. 07), ktorú mesto Bratislava plánuje zaťažiť umiestnením vodojemu tam nešpecifikovaných parametrov (objem) pre rozvoj severozápadnej časti mesta (štvrť Bory) čím v tzv. v Smernej časti územného plánu zadáva predpoklad pre budúce vyvlastnenie pôdy vo vlastníctve súkromných osôb, (§ 108, odsek 2), písm. a), b), d), odsek 3), zákona 50/1976 Z.z.) ako pre samotný vodojem, tak pre jeho súvisiacu infraštruktúru (príst. cesta, zásobovanie elektrinou, prívod/výstup veľkopriemerového vodovod. potrubia a prísl. ochr. pásma) čím natrvalo znehodnocuje akékoľvek budúce využitie uvedeného územia a to bez rešpektovania predtým navrhovaných systémových riešení uvedených a overených v Urbanistickej štúdií zóny Veľká lúka, Bratislava – Dúbravka, vypracovanej spoločnosťou HUGPRO, s.r.o. na objednávku Mestskej časti Bratislava Dúbravka v roku 2010. Z týchto dôvodov, my dolu podpísaní občania, žiadame starostu a Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Dúbravka o:

1.       Zadanie aktualizácie Urbanistickej štúdie zóny Veľká lúka, Bratislava – Dúbravka (HUGPRO, s.r.o. z roku 2010) podľa v súčasnosti relevantných pripomienok uvedených v stanovisku Hl. m. Bratislavy z 27.10.2011 a tiež podľa aktuálnych územnoplánovacích zásad a regulatívov, aby sa zabránilo neriadenej individuálnej výstavbe, divokým skládkam odpadu a celkovej devastácií lokality tak,

2.       aby sa vytvoril primeraný priestor pre prezentáciu Národnej kultúrnej pamiatky Villa Rustica

3.       aby neprišlo k zmareniu významnej investície z rozpočtu MČ Bratislava - Dúbravka vloženej do vypracovania pôvodnej urbanistickej štúdie HUGPRO, s.r.o. z roku 2010

4.       aby nedochádzalo k nesystémovým záťažiam v danej lokalite – vodojem, 110 kV VVN vedenie a iné.

5.       Po príslušnom schválení predložiť takto aktualizovanú urbanistickú štúdiu do územnoplánovacieho procesu hl. mesta Bratislavy

 

Predseda petičného výboru: Marián Lučanič, Popovova 28, 841 01 Bratislava

Členovia petičného výboru:   

Ing. arch. Dušan Fischer, Lermontovova 2, 811 05 Bratislava                                           Ing. Peter Juračič, Strmé sady 40, 841 01 Bratislava

Ing. Miloš Encinger, Magnezitova 2, 841 07 Bratislava

Ing. Lukáš Šoltés, PhD., Brižitská 35, 841 01 Bratislava

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci: Marián Lučanič, Popovova 28, 841 01 Bratislava


Marián Lučanič, Popovova 28, 841 01 Bratislava    Kontaktujte autora petície