Petícia za finančné príspevky na odstránenie azbestových materiálov

   „My, dolupodpísaní občania, žiadame o úpravu právnych predpisov tak, aby štát poskytol peňažné príspevky občanom, ktorí chcú legálnou cestou odstrániť zo svojich obytných a hospodárskych budov, či iných miest karcinogénne azbestové materiály.

   Podľa súčasnej legislatívy sme my, majitelia nehnuteľností, ktoré vo svojej konštrukcii obsahujú azbestové materiály, povinní ich kvalifikované odstránenie a uskladnenie financovať zo svojich rodinných rozpočtov. Bohužiaľ, pri súčasných platových pomeroch na Slovensku a výškach dôchodkov sú sumy za tieto služby pre nás likvidačné. Väčšina z nás zdedila nehnuteľnosť s takouto krytinou, pričom naši predkovia pri stavbe použili krytinu, ktorá bola v tom čase považovaná za nezávadnú. Pri kúpe krytiny zaplatili štátu daň a dodržali všetky predpisy platné v tom čase. Teraz máme my, ich potomkovia znovu platiť okrem iného daň štátu za likvidáciu týchto materiálov. Považujeme túto situáciu za neprijateľnú, pretože okrem nákladov na novú strechu musíme platiť aj náklady na likvidáciu starej. Priemerná cena likvidácie azbestu sa pohybuje od 8,50 do 10,00 €, čo znamená, že likvidácia starej strechy z rodinného domu je často drahšia, ako realizácia strechy novej. Navyše, veľmi často je táto krytina použitá aj na hospodárskych budovách, ktoré vcelku nemajú takú hodnotu, ako je výška sumy za odstránenie azbestových materiálov. Preto my, ktorí nechceme tieto materiály voľne pohadzovať v prírode, ako je to častým javom, nemôžeme splniť zákonné nariadenia o likvidácii týchto materiálov a teda sme štátom nútení ponechať si staré, poškodené a tým pádom zdraviu škodlivé strechy.

   Na základe vyššie uvedeného a v zmysle Ústavy Slovenskej republiky, kde sa v čl. 44 uvádza, že každý má právo na priaznivé životné prostredie, žiadame, aby boli v Slovenskej republike predpisy upravené tak, aby každý, kto má na alebo vo svojom obydlí či jeho bezprostrednej blízkosti použité azbestové materiály, mal možnosť dostať od štátu nenávratný príspevok na ich likvidáciu a uskladnenie. Chceme sa tak pripojiť k projektom ako Zelená domácnostiam, či Operačný program Kvalita životného prostredia a zabezpečiť, aby nedochádzalo k priestupkom a trestným činom súvisiacim s nelegálnou likvidáciou týchto materiálov, čo je v konečnom dôsledku pre štát nielen drahšie, ale zároveň dochádza k ničeniu životného prostredia a ohrozovaniu zdravia obyvateľov.‟


Mgr. Antónia Povalačová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Mgr. Antónia Povalačová na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...