Petícia za stavebnú uzáveru a reguláciu dopravy v Demänovskej doline

Vážený pán minister životného prostredia, vážený pán minister dopravy a výstavby, vážená pani predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja, vážená pani starostka a poslanci obce Demänovská Dolina, vážený pán primátor a poslanci mesta Liptovský Mikuláš,

týmto reagujeme na naliehavosť spoločensko-environmentálnej situácie v Demänovskej doline a Jasnej. Rýchlo sa stupňujúci tlak ľudských aktivít na územie doliny, najmä výstavby, dopravy a ťažby drevnej hmoty, vážne ohrozuje mimoriadne a nenahraditeľné prírodné dedičstvo Slovenska, kľúčové vodné zdroje Liptova a najväčší jaskynný systém pohoria Karpát. Zohľadňujúc rekreačné potreby človeka a súčasne prioritné a všeobecné právo na priaznivé životné prostredie a jeho zdroje (podľa čl. 44 ods. 1 až 5 Ústavy Slovenskej republiky) Vás naliehavo žiadame o podporu nasledujúcich riešení:

a) Ukončenie výstavby bezodkladným vyhlásením dočasnej stavebnej uzávery v Demänovskej Doline (podľa § 39d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku) a v schvaľovanom novom územnom pláne (Zadanie pre ÚPN-O Demänovská Dolina zverejnené 23. marca 2020) zredukovaním rozsahu plánovanej zástavby na súčasný stav.

b) Vyriešenie dopravy zavedením celoročnej nízkoemisnej verejnej osobnej dopravy v Národnej prírodnej rezervácii Demänovská dolina a v zbernej oblasti jej vodných zdrojov. Záväzný plán riešenia žiadame predstaviť verejnosti do 30. 5. 2021.

Odôvodnenie

V Demänovskej doline sa nachádza jedna z najstarších prírodných rezervácií na Slovensku a medzinárodne známe Demänovské jaskyne s celkovou dĺžkou takmer 80 km. Alogénny kontaktný kras patrí medzi najzraniteľnejšie krajinné systémy, pričom v súčasnosti sa v ňom nachádzajú najdôležitejšie zdroje pitnej vody Liptovskej kotliny, ktoré využívajú desaťtisíce obyvateľov a návštevníkov Liptova. Demänovská dolina, spolu s Jánskou dolinou, tvorí jadro územia Národného parku Nízke Tatry a jej širokú územnú ochranu predstavuje:

 • Národný park Nízke Tatry (3. stupeň ochrany),
 • Národná prírodná rezervácia Demänovská dolina (5. stupeň ochrany),
 • Národné prírodné pamiatky (Vrbické pleso, Demänovský jaskynný systém, jaskyne Okno a Štefanová),
 • Ochranné pásmo NPP Demänovské jaskyne a OP NPP Vrbické pleso (4. stupeň ochrany),
 • Územie európskeho významu Ďumbierske Tatry sústavy Natura 2000,
 • Chránené vtáčie územie Nízke Tatry sústavy Natura 2000,
 • Mokrade medzinárodného významu – lokalita RAMSAR Jaskyne Demänovskej doliny,
 • Biocentrum nadregionálneho významu Bc3n,
 • Biokoridor regionálneho významu Bk3r,
 • Chránená vodohospodárska oblasť Nízke Tatry (východná časť),
 • Ochranné pásma vodárenských zdrojov I., II. a III. stupňa.

Napriek uvedeným hodnotám a opatreniam sa čoraz viac stupňuje tlak človeka na toto územie formou rozsiahlej výstavby rekreačných zariadení a ich infraštruktúry, zintenzívňujúcou sa cestnou premávkou a ťažbou drevnej hmoty. A preto Vás vyzývame o urýchlené vyriešenie veci.

 

 

Iniciátorom petície je OZ pre Dolinu, združenie zastupujúce ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud Demänovskej doliny.

Petičný výbor:

Pavel Herich, OZ pre Dolinu, Liptovský Mikuláš

Karol Kaliský, MY SME LES, Vavrišovo

Iveta Niňajová, Asociácia prírodného turizmu, Závažná Poruba

 

Petíciu spoluvyhlasujú a podporujú

Karol Kaliský za občiansku iniciatívu MY SME LES

Patrik Pajta za organizáciu Hikemates

Iveta Niňajová za Asociáciu prírodného turizmu

Katarína Juríková za GREENPEACE

Jakub Mrocek za OZ Za našu vodu


Pavel Herich, Karol Kaliský, Iveta Niňajová    Kontaktujte autora petície