PETÍCIA ZA BEZPEČNÚ TUPÉHO ULICU

Vážený pán primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ing. arch. Matúš Vallo,

     touto petíciou by sme Vás ako obyvatelia Bratislavy chceli dôrazne požiadať o neodkladnú dostavbu Tupého ulice tak, aby na nej boli splnené podmienky pre bezpečný a dôstojný pohyb všetkých obyvateľov, obzvlášť tých najohrozenejších - chodcov, osôb s detskými kočíkmi a cyklistov.     

DSC003272.jpg

 

Výstavba obytných domov v tejto štvrti neustále napreduje, počet jej obyvateľov rastie, ale riešenie vyhovujúceho dopravného napojenia sa odkladá. My pritom nežiadame nič iné, ako je už obsiahnuté v záväzných územnoplánovacích dokumentoch: Územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy, či Územnom pláne zóny Podhorský pás, s ktorými je reálny stav na Tupého ulici dlhodobo v zásadnom rozpore. Tupého ulica je vo vyššie uvedených územnoplánovacích dokumentoch zadefinovaná ako komunikácia funkčnej triedy C1 so šírkou 9 metrov, dvoma jazdnými pruhmi (s premávkou MHD), cyklotrasou a chodníkom. Ak tu môže v zmysle územného plánu (či dokonca nad jeho rámec) narastať výstavba bytových komplexov, musí tomu zodpovedať aj kvalita dopravnej vybavenosti.

  Nanajvýš dôležité je riešenie kritickej situácie v úseku od Podkolibskej ulice po železničné depo, kde existujú tri hlavné problémy:

  • ABSENCIA CHODNÍKA A CYKLOTRASY: Všetky nové bytové komplexy na Tupého ulici sú dostupné len po tejto jednej úzkej dopravnej komunikácii, ktorá bola pôvodne vybudovaná iba ako prístupová cesta pre pracovníkov železničného depa. Obojsmerná premávka a absencia chodníka a cyklotrasy znemožňujú bezpečný priechod chodcom a cyklistom, ktorí sú tu na dennej báze vystavovaní riziku ujmy na zdraví a živote.
  • KOLÍZIE ÁUT A NEMOŽNOSŤ PREMÁVKY MHD: Nevyhovujúca a úzka cestná komunikácia Tupého ulice nie je v súčasnosti bezpečná ani pre samotnú automobilovú dopravu a dochádza tu k častým zápcham, nebezpečnému vyhýbaniu a kolíznym situáciám, ktorú výrazne zhoršujú nákladné automobily smerujúce k prebiehajúcim stavbám. Zároveň tento nežiadúci stav bráni aj zavedeniu obsluhy linkou MHD, ktorú táto lokalita nevyhnutne potrebuje. Práve MHD by totiž pomohla odľahčiť dopravu, lebo by napríklad rodičia nemuseli denne voziť svoje deti do a zo škôl.
  • NEDODRŽIAVANIE MAXIMÁLNEJ POVOLENEJ RÝCHLOSTI: Tupého ulica sa nachádza v zóne s maximálnou povolenou rýchlosťou 30 km/h, ktorá sa však nedodržiava a napriek nepriaznivým podmienkam sa tu jazdí rýchlo, autá a motorky sa pretekajú. Tento stav je extrémne nebezpečný, keďže komunikácia z dôvodu absencie chodníka a cyklotrasy slúži súčasne peším, cyklistom, ako aj automobilom. Preto je potrebné vykonať opatrenia na znemožnenie prekračovania maximálnej povolenej rýchlosti v zóne a vykonávanie pravidelnej kontroly jej dodržiavania. 
         

Podávanou petíciou sa domáhame toho, aby primátor hlavného mesta SR Bratislavy v krátkom čase inicioval participatívne plánovanie riešenia v súlade s potrebami zúčastnených obyvateľov a následne priniesol  riešenie dopravnej situácie na Tupého ulici so zreteľom na bezpečnosť chodcov a cyklistov.

 

V Bratislave, dňa 29. apríla 2021

 

Na vedomie:

Mgr. Rudolf Kusý, starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto

Junácka 1, 832 91, Bratislava, Slovensko

 

 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR“

Klemensova 8

813 61 Bratislava

 

Iniciátori petície:

Eva Križková - obyvateľka mestskej časti Bratislava- Nové Mesto

Martin Vlačiky - predseda OZ Za lepšiu Kolibu

Bronislava Milčíková – obyvateľka mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Rastislav Kulich - podpredseda OZ Za lepšiu Kolibu

Martin Šindler - Správa domov s.r.o

Martin Plesch - obyvateľ mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Martin Sokolík – obyvateľ mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 

Ilustračné videá:

  

 


Eva Križková    Kontaktujte autora petície