Petícia za bezodkladnú opravu kežmarského mosta pri autobusovej stanici

My, dolupodpísaní obyvatelia žiadame,

aby bol bezodkladne vyriešený havarijný stav mosta priľahlej cesty I/66
(cesty vedenej na LV č. 2987 ako ostatná plocha, parc. E-KN č. 6605/1 v k.ú. Kežmarok) vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý je v správe Slovenskej správy ciest, Kukučínova 20, Poprad.

V súčasnosti využívané dva provizórne mosty podstatne obmedzujú plynulosť cestnej premávky. Ich nedostatočná údržba spôsobuje riziko vzniku škody na majetku účastníkov cestnej premávky.

Dlhodobé užívanie hlučných provizórnych mostov výrazným spôsobom zhoršuje kvalitu bývania a životného prostredia obzvlášť ľudí obývajúcich priľahlé sídla.

Lokalita, na ktorej sa nachádza zastavené stavenisko asanovaného mosta, ako aj provizórny most pre peších, nespĺňa dostatočné bezpečnostné podmienky a za súčasného stavu predstavuje bezprostredné ohrozenie života a zdravia chodcov.

 

 

Petičný výbor: 

Zástupca: Jozef Pitoňák, Rakúsy 171,  059 76 Rakúsy – nezávislý kandidát na poslanca PSK za okres Kežmarok

Člen: Denis Vojtičko, Strelnica 2301/11A, 060 01 Kežmarok – nezávislý kandidát na poslanca mesta Kežmarok

 

· Petenti svojim podpisom udeľujú petičnému výboru súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely Petície za bezodkladnú opravu kežmarského mosta pri autobusovej stanici.

· Petíciu je možné podporiť podpisom buď na originálnej listine s jej kompletným znením; na petičnom hárku alebo v elektronickej podobe.


Jozef Pitoňák, Rakúsy 171,  059 76 Rakúsy – nezávislý kandidát na poslanca PSK za okres Kežmarok    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Jozef Pitoňák, Rakúsy 171,  059 76 Rakúsy – nezávislý kandidát na poslanca PSK za okres Kežmarok na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...