Petícia týkajúca sa výstavby „Bytového domu s polyfunkciou“ na Idanskej ulici v navrhovanej podobe.

My, dolu podpísaní obyvatelia mesta Košice, považujeme ďalšie zahusťovanie existujúcej štruktúry rezidenčnou a polyfunkčnou výstavbou, ktorú predstavuje projekt „Bytový dom s polyfunkciou“ Idanská ul., Košice, konkrétne na parcele číslo 2597/1, k.ú. Terasa, obec: Košice – Západ, okres Košice II, za nevhodné, nakoľko v tejto lokalite vzniká priveľká kolízia so životným priestorom pôvodných obyvateľov.            

Projekt bytového domu v navrhovanej podobe spôsobí po jeho dokončení najmä:  

-        zásadné zhoršenie preslnenia existujúcich susedných budov,

-        zásadné zhoršenie statickej a dynamickej dopravy v tejto lokalite,

-        zásadné narušenie súkromia obyvateľov susediacich budov,

-        zásadné zvýšenie rizika väčšej častosti a intenzity horúčav v tejto lokalite.

            Z vyššie uvedených dôvodov my, podpísaní obyvatelia mesta Košice, žiadame mestské zastupiteľstvo v Košiciach, aby prijalo uznesenie, ktorým:  

-        vyjadrí nesúhlas so zahusťovaním v MČ Košice – Západ,  

-        požiada povereného námestníka primátora mesta Košice, aby našiel pozemok vo vlastníctve mesta Košice, vhodný na zámenu a súčasne rokoval s vlastníkom parcely číslo 2597/1, k.ú. Terasa, obec: Košice – Západ, okres Košice II, o možnosti ich zámeny,  

-        požiada povereného námestníka primátora mesta Košice, aby bezodkladne po zámene horeuvedeného pozemku a pozemku vo vlastníctve mesta Košice, vykonal všetky legislatívou požadované kroky, vedúce k prijatiu zmien a doplnkov územného plánu zóny Košice – Západ tak, aby došlo k zmene funkčného využívania tohto pozemku na verejnú zeleň,  

-        rozhodne o stavebnej uzávere[1], do schválenia pripravovaného územného plánu mesta Košice, ktorým dočasne zakáže alebo obmedzí stavebná činnosť, a to pre každé také územie v meste Košice, ktoré aspoň v jednom variante návrhu pripravovaného územného plánu (Koncept 2018), navrhuje v grafickej časti funkčné využitie takého územia ako mestskej zelene a parku.

[1] V zmysle ustanovenia §39d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).IMG_43401.JPGIMG_43141.JPG


Mgr. Marcel Vrchota    Kontaktujte autora petície

Facebook