Petícia študentov Právnickej fakulty UK

Študenti Univerzity Komenského v Bratislave Právnickej fakulty (ďalej len „PRAF UK“) chcú touto petíciou vyjadriť nespokojnosť s prístupom PRAF UK ku svojim študentom. Preto sa rozhodli spísať požiadavky a návrhy, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality poskytovaného vzdelávania na PRAF UK.

I. Ako najväčší problém vnímame nedostatok informácií poskytovaných študentom, ohľadom zmien a iných skutočností, ktoré sa dotýkajú priamo ich štúdia. V súčasnosti je stav taký, že študenti sa o vzniknutých problémoch, plánovaných riešeniach a iných zmenách dozvedajú ako poslední a niekedy skutočne príliš neskoro. Dôležité je však zdôrazniť, že študenti sú práve tí, ktorých sa uvedenú skutočnosti najviac dotýkajú.

Preto ako prvý bod našich požiadaviek žiadame, aby študenti boli riadne a včas informovaní o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú ich štúdia na PRAF UK.

II.  Druhým bodom je prístup študijného oddelenia PRAF UK ku študentom. Prístup zamestnancov na študijnom oddelení PRAF UK je často nepríjemný a arogantný, najmä v situáciách, kedy študent príde riešiť vzniknuté problémy, ktoré sú neraz spôsobené pochybením samotného študijného oddelenia Takáto situácia je neprípustná a je potrebné ju riešiť.  Nie je cieľom ani jedného študenta vytvárať problémy a následne s týmito „umelo“ vytvorenými problémami zbytočne „otravovať“ študijné oddelenie. Preto je nevhodné, aby študijné oddelenie vytváralo nepríjemné podmienky študentovi svojim prístupom pri riešení vzniknutých situácií počas štúdia.

Preto žiadame o zlepšenie prístupu ku študentom zo strany študijného oddelenia.

K uvedenému by sme chceli doplniť aj možný návrh na zlepšenie činnosti študijného oddelenia. V súčasnosti nie sú informácie študentom poskytované efektívne, čo v konečnom dôsledku znamená aj viac práce pre študijné oddelenie prostredníctvom odpovedania na individuálne dopyty študentov. Vhodným riešením je poskytovanie komplexných informácií na webovej stránke školy ohľadom problematických oblastí. Príkladom môže byť tohtoročný chaos ohľadom náležitostí zadania diplomových prác. V prípade ak by sa na stránke školy poskytli včas komplexné informácie, predišlo by sa mnohým komplikáciám.

III. Treťou oblasťou na ktorú by sme chceli poukázať, sú pochybenia či už zo stany PRAF UK alebo samotného študijného oddelenia, ktoré priamo ukracujú študenta na právach, prípadne mu spôsobujú iné problémy počas štúdia. Ako príklady je možné uviesť

-          prihlasovanie na predmety pre prvý ročník Mgr. štúdia na akademický rok 2015/2016, kedy vznikol problém s prechodom na novo akreditovaný študijný program

-          porušenie čl. 12 ods. 12 Študijného poriadku PRAF UK v akademickom roku 2016/2017, kedy nebola dodržaná lehota 7 pracovných dní na zverejnenie rozvrhu pred začiatkom výučbovej časti semestra -         

porušenie čl. 8 ods. 6 Štipendijného poriadku UK v akademickom roku 2016/2017, kedy bolo priznané motivačné štipendium za vynikajúci prospech až po 31.10.2016

-          pochybenie pri úprave kapacít na Magisterské štátne skúšky z Občianskeho práva, čoho dôsledkom bude nútené preraďovanie študentov na iné dni a to necelý týždeň pred plánovaným termínom vykonania štátnej skúšky

-          aktuálny problém, ktorý vznikol na Katedre správneho a environmentálneho práva, kedy zloženie komisie pri obhajobách diplomových prác nezodpovedalo požiadavkám a preto budú študenti nútení obhajobu diplomových prác zopakovať

-          pravidelné nedodržiavanie už aj tak limitovaných stránkových hodín študijného oddelenia  

Uvedené sú len príklady. Problémov vzniknutých počas nášho štúdia na PRAF UK bolo nespočetne, aj keď mnohé sa mohli týkať len jednotlivcov.  Napriek tomu vzniknuté pochybenia a z toho vyplývajúce problémy neboli riešené adekvátne a študenti boli poslední, ktorí boli o ich riešení, prípadne iných zmenách z nich vyplývajúcich informovaní.  

Preto nevidíme iné riešenie predchádzania podobných pochybení, ktoré sú na úkor študenta, ako do budúcnosti vyvodzovať zodpovednosť za takéto konkrétne pochybenia.

Žiadna z uvedených požiadaviek nespôsobí PRAF UK zvýšenie finančných nákladov. Je to len otázka ľudského prístupu ku študentovi, ktorý je vo vyspelých krajinách bežným štandardom.  Poznámkou je možné uviesť, že Študijné oddelenie PRAF UK je na Slovensku už známym pojmom najmä v negatívnom zmysle. Uvedené požiadavky sa týkajú najmä prehodnotenia priorít fakulty a jej vzťahu ku študentom, ktorý vysiela odkaz (pozitívny alebo negatívny) aj pre budúcich záujemcov o štúdium.  Je aj v našom záujme, aby sme ako budúci absolventi mohli byť hrdí na absolvovanie štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a to po všetkých stránkach.


studenti PRAF UK    Kontaktujte autora petície