Petícia proti prebiehajúcej príprave na povolenie ťažby kameňa v katastrálnom území Súlovce

Petícia proti prebiehajúcej príprave na povolenie ťažby kameňa v katastrálnom území Súlovce 

Vážení občania,
Obvodný banský úrad v Prievidzi dňa 21.1.2016 začal výberové konanie o prevod dobývacieho priestoru „Súlovce“ na organizáciu. Dobývací priestor je na pozemku s parcelným číslom registra E č. 1182 v k.ú. Súlovce a má rozlohu 17,0140 ha. Víťazom výberového konania sa stala spoločnosť TOVO EU s.r.o., Jurkovičova 17, 949 11 Nitra, IČO: 50 167 332, ktorej bol dobývací priestor (tzv. Súlovské bane) zápisom zo dňa 27.6.2016 pridelený. Výberové konanie prebehlo bez vedomia, súhlasu a proti vôli občanov a zastupiteľstva obce Súlovce. Následne spoločnosť TOVO EU s.r.o. podnikla ďalšie kroky na získanie oprávnenia na ťažbu kameňa v „Súlovských baniach“, ktorý by sa mal vyťažiť v celkovom objeme 1.311.950 m³. Plánovaný ročný objem ťažby je 100.000 ton a teda predpokladaná doba ťažby by do úplného vyťaženia trvala viac ako 19 rokov. K ťažbe kameňa spoločnosť doposiaľ získala súhlasné stanovisko od Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako aj od Štátnej ochrany prírody SR, Správy chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. Sprevádzkovanie ťažby kameňa v „Súlovských baniach“ by malo výrazne negatívny vplyv na kvalitu života v obci Súlovce, ale aj v okolitých obciach v širšom regióne. Na odvoz predpokladaných zásob kameňa by bolo potrebné použiť vyše 66 tisíc nákladných motorových vozidiel s nosnosťou 30 ton. Zvýšil by sa hluk, vibrácie a prašnosť z odstrelov, drvenia a odvozu. V prípade, že by sa odvoz realizoval cez obec, je predpoklad, že by došlo k zničeniu miestnych komunikácií, vodovodného potrubia pod nimi, narušila by sa statika domov, zvýšila by sa premávka a znížila by sa bezpečnosť na cestných komunikáciách, na ktorých sa doposiaľ deti bez obáv hrajú. Ceny nehnuteľností v obci by výrazne klesli. Zver z lesa by zmizla, poškodené by boli chránené rastliny a ohrozené chránené druhy vtákov európskeho významu, ktoré v tomto chránenom vtáčom území žijú. Hubári môžu zabudnúť na zber húb a poľovníci na lov zveri. Ťažba by mohla mať vplyv aj na kvalitu a zásoby pitnej vody, pretože dobývací priestor sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II. stupňa vonkajšia časť prameňa Cánová a vŕtaná studňa Oponice. I v prípade, že by spoločnosť, ktorá ťažbu bude realizovať poskytla obci finančnú kompenzáciu, táto by musela byť použitá na odstránenie spôsobených škôd, možno stavbu protihlukových bariér. Občania by si pravdepodobne na vlastné náklady museli zabezpečiť opravy popraskaných múrov a vzhľadom k tomu, že v obci prevláda prevažne juhovýchodné prúdenie a smer vetra, museli by si zabezpečiť do domov klimatizáciu, pretože pre zvýšenú prašnosť by nemohli vetrať oknami. Do akej miery bude ohrozená bezpečnosť občanov od lietajúcich kameňov počas odstrelov, ťažko predpokladať. Spoločnosť TOVO EU s.r.o. požiadala Združenie urbárnikov, pozemkové spoločenstvo Súlovce o uzatvorenie nájomnej zmluvy dobývacieho priestoru. Zároveň musí získať ďalšie povolenia od Ministerstva životného prostredia, Banského úradu a iných inštitúcií, nechať vypracovať hlukovú štúdiu v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva, získať hydrogeologické posúdenie a iné odborné stanoviská. Vyzývam Vás preto, ak Vám záleží na životnom prostredí, v ktorom žijete, aby ste sa  pripojili k tejto petičnej akcii a pomohli zabrániť devastovaniu prírody v obci Súlovce a poškodzovaniu životného prostredia v širšom regióne.  

Osoba určená pre styk s orgánom verejnej moci:  

JUDr. Ján Hodál, bytom 956 14 Súlovce 294        v.r.


JUDr. Ján Hodál, bytom 956 14 Súlovce 294    Kontaktujte autora petície