Petícia proti zámeru výstavby komerčných dvojpodlažných budov a parkovacích miest na "Zelenom páse" v lokalite IBV Mlyny, Senica.

 My, dolupodpísaní občania, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, žiadame príslušné orgány verejnej správy o nesúhlasné stanovisko k zámeru výstavby dvojpodlažných komerčných budov v lokalite  IBV Mlyny, Senica, na parcelách v lokalite IBV Mlyny, v intraviláne mesta Senica č. 3787/344, 3787/343, obe na LV č. 9161 a na LV č. 8961 parcely č. 3787/19, 3787/341 a 3787/18, ktoré boli pri prezentácii a predaji pozemkov označené maklérkou ako  "Zelený pás".                                           
Navrhovateľ komerčného zámeru chce vybudovať komerčné dvojpodlažné budovy a parkovacie miesta v priestore, ktorý bol nám, majiteľom rodinných domov, v tejto lokalite prezentovaný ako oddychové miesto s lavičkami, zeleňou (stromy, park) a miesto určeným na hry pre deti (detské ihrisko).                              

Žiadame vás o rešpektovanie názoru signatárov petície, ktorí nesúhlasia s týmto zámerom a považujú tútoplánovanú výstavu za situáciu, ktorá závažným spôsobom negatívne ovplyvní život osôb bývajúcich v okolí, k zvýšeniu škodlivých emisií, prostredie so zvýšeným hlukom, prašnosťou a stratou súkromia. V neposlednom rade bude ohrozená bezpečnosť detí a obyvateľov spomínanej lokality. V dôsledku vybudovaných jednosmerných ciest môže prísť k zvýšenému riziku nehôd.  Prídeme o jediné miesto, ktoré spĺňalo podmienky na vznik zelenej zóny, vysadenie stromov, parkov, atď., ktoré v tejto lokalite vôbec nie sú. V čase, keď sa do zeleného plánu obnovy investujú miliardy EUR na zníženie tvorby skleníkových plynov, chce developer zdevastovať mikroklímu v lokalite absolútne neprimeranou zástavbou. Určite sa nájde v Senici vhodnejší priestor pre takúto výstavbu, bez toho, aby bol znehodnotený majetok a zdevastovaná kvalita života občanov. 

Sme jednoznačne za to, aby sa na danom mieste vytvorila oddychová a relaxačná zón, t.j. zelená zóna, kde bude park, lavičky, ihrisko pre obyvateľov "Mlynov", aj priľahlého sídliska Sotiná (deti, starších ľudí, rodiny atď.).    Z uvedených dôvodov sme sa my občania mestskej časti IBV MLYNY rozhodli petíciou upozorniť príslušné úrady na negatívne dôsledky plánovanej výstavby parkovacích státí a komerčných budov.                       

Petíciu podávajú:

Martina Milová, Mesačná  3173/18, 90501 Senica - osoba určená pre styk s orgánom verejnej správy

Lýdia Marosiová, Mesačná  3171/10, 90501 Senica

Peter Filip, Mesačná  3199/18, 90501 Senica


Obyvatelia lokality IBV Mlyny, Senica    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Obyvatelia lokality IBV Mlyny, Senica bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...