Petícia proti zámeru rozšírenia chovu ošípaných na farme Spišské Vlachy.

My dolupodpísaní občania a obyvatelia obce Olcnava, príbuzní občanov a obyvateľov obce, majitelia nehnuteľností, návštevníci obce a pracujúci občania v obci a jeho okolí kvôli už dlhodobo neznesiteľnému zápachu a ďalšiemu hroziacemu sa zhoršeniu podzemných a povrchových vôd a ovzdušia žiadame Ministerstvo životného prostredia – Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie aby nesúhlasil alebo nevydal rozhodnutie, ktoré umožní zvýšenie počtu chovaných ošípaných posudzované pod označením ako „Chov ošípaných – zefektívnenie prevádzky farma ošípaných Spišské Vlachy,, . Nesúhlasíme s riešením, projektom a zámerom, ktorý umožní zvýšenie počtu chovaných ošípaných na dvojnásobok zo súčasných 11.000 kusov na 21.000 kusov, zvýšenie ročnej produkcie hnoja a močovky dvojnásobne z 15.000 ton na 32.500 ton a jeho skladovanie v nádržiach, zvýšenie výmery poľnohospodárskej pôdy na dvojnásobok v okolí Spišských Vlách, Olcnavy, na ktorej sa bude aplikovať, rozlievať a hnojiť hnojovicou z ošípárne z 466 hektárov na 1003 hektárov a zvýšenie počtu kamiónov a cisterien na 2286 ťažkých nákladných automobilov za rok. Vzhľadom na plánované dvojnásobné navýšenie kapacity máme odôvodnené obavy z rovnako dvojnásobne väčšieho zápachu a znečistenia, nárastu koncentrácie amoniaku, emisií a dopravy na miestnych komunikáciách s dopadom na kvalitu života a životného prostredia. Obec nemá vodovod a kvalita vody je životne dôležitou skutočnosťou a studne sú jedinou možnosťou dodávky vody. Máme dôvodné obavy že z našej obce sa stane neobývateľné a smradľavé miesto, kde už nikto nebude plánovať svoj budúci život.


Organizátor a predkladateľ petície:

Nadácia Jozefa Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš, zastúpená správcom nadácie Mgr. Jozefom Salajom.

Osoba poverená na zastupovanie v styku s orgánmi vybavujúcimi petíciu – Mgr. Jozef Salaj, Dunajská 15/B, 811 08 Bratislava - Staré Mesto

Členovia petičného výboru:
Jaroslav Salaj, starosta obce Olcnava, Zelená 245/8, 053 61 Olcnava
Marek Zahuranec, predseda Urbárskej spoločnosti Olcnava, pozemkové spoločenstvo, Lúčna 291/24, 053 61 Olcnava


Nadácia Jozefa Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš, Mgr. Jozef Salaj, správca nadácie    Kontaktujte autora petície