PETÍCIA PROTI VZN mesta Skalica o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (SPOPLATNENÍ PARKOVANIA V SKALICI)

My, podpísaní občania a podnikatelia Skalice nesúhlasíme s navrhovaným všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) Mesta Skalica o dočasnom parkovaní motorových vozidiel zverejnenom na úradnej tabuli Mesta Skalica dňa 2.2.2024, ktorým sa spoplatňuje parkovanie v Skalici.

Žiadame týmto primátorku Oľgu Luptákovú a zástupkyňu primátorky Katarínu Chovancovú, aby nezaraďovali predmetné VZN na program mestského zastupiteľstva v Skalici. Zároveň žiadme všetkých poslancov mestského zastupiteľstva v Skalici, aby hlasovali proti prijatiu predmetného VZN v prípade, že primátorka a zástupkyňa primátorky nebudú rešpektovať našu požiadavku a zaradia predmetné VZN na program zastupiteľstva.

Pripomíname primátorke, zástupkyni primátorky a poslancom mestského zastupiteľstva, že my občania Skalice, sme zároveň ich voličmi a boli zvolení, aby zastupovali našu vôľu a  naše záujmy.

Uvádzame hlavné dôvody a požiadavky tejto petície, zároveň podrobný zoznam pripomienok bude predložený v pripomienkovom konaní:

1. Predmetné VZN bolo pripravované niekoľko mesiacov bez verejného informovania a komunikácie s občanmi systémom O NÁS BEZ NÁS, napriek tomu, že prináša vážne dôsledky na financie a život občanov Skalice.

Žiadame vyvolanie verejných diskusií a ankiet s občanmi Skalice.

2. Predmetné VZN neponúka za spoplatnenie parkovania občanom Skalice žiadnu pridanú hodnotu oproti súčasnému stavu.

Žiadame v súlade s predvolebnými vyjadreniami primátorky, aby boli najskôr revitalizované parkovacie plochy priľahlé k dopravne najviac exponovaným zónam, napr. ul. Vally, ul. Jedoradová-Trávniky a iné.

3. Predmetné VZN predstavuje pre občanov Skalice neprimeranú finančnú záťaž za parkovné v situácii, keď od roku 2022 prišlo dva krát k historicky bezprecedentnému navýšeniu miestnych daní a poplatkov.

Žiadame, aby občania Skalice s trvalým pobytom neboli ďalej finančne zaťažovaní nad mieru existujúcich miestnych daní a poplatkov, čo im bude v návrhu VZN garantované.

4. Predmetné VZN nie je zosúladené s rozpočtom a viazanosť prostriedkov na dopravnú infraštruktúru nie je dostatočne zaručená.

Žiadame navýšiť v rozpočte ciele Mesta Skalica v oblasti budovania dopravnej infraštruktúry.

5. Predmetné VZN nezohľadňuje, že doposiaľ neboli využité všetky bezplatné prostriedky pre zvýšenie kapacít a efektívneho regulovania statickej a dynamickej dopravy.

Žiadame v súlade s predvolebnými vyjadreniami primátorky, aby iniciovala jednanie s nemocnicou pre efektívne využitie areálu na účely parkovania a zároveň poverila komisiu pre informatizáciu úlohou identifikovať možnosti využitia inštalovaných prvkov smart city pre reguláciu statickej a dynamickej dopravy.

 

NAVRHOVANÉ VZN POVAŽUJEME PRE VEĽKÉ MNOŽSTVO NEDOSTATKOV ZA NEVYHOVUJÚCE AKO CELOK A ŽIADAME PRIMÁTORKU, ABY HO NEZARAĎOVALA DO PROGRAMU ZASTUPITEĽSTVA. ZÁROVEŇ ŽIADAME POSLANCOV MZ V SKALICI, ABY HO V PRÍPADE ZARADENIA DO PROGRAMU ZASADANIA MZ NESCHVÁLILI.

 

UPOZORNENIE PRE SIGNATÁROV PETÍCIE!

Nezabudnite prosím potvrdiť svoj podpis kliknutím na odkaz, ktorý Vám príde emailom do mailovej schránky, ktorú ste uviedli vo formulári, inak je podpis neplatný/nepotvrdený! V záujme úspešnosti a váhy petície prosím údaje vyplňujte čo najpresnejšie. ĎAKUJEME!

Screenshot_2024-02-06_031225.jpg

 

 

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Pavol Buchta na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...