Peticia proti príprave výstavby základňovej GSM stanice spoločnosti O2

Vlastník pozemkov obec Krajné v oblasti u Mozolákov a stavebník O2 Slovakia s r.o. Bratislava započal prípravu výstavby telekomunikačného zariadenia na parcele C 2635 lesný porast, v katastrálnom území obce Krajné vo vlastníctve obce Krajné v blízkosti obývaných častí.

Je to územie v Chránenej oblasti Malé Karpaty, vyhláška Ministerstva životného prostredia 138/2001 Z.z. čo je možné považovať za dedičstvo po našich predkoch, miestom na prechádzky, turistiku, šport a rekreáciu. Plánovanou výstavbou, ktoré mimochodom nezahrňa ani územný plán obce, sa celé územie znehodnotí elektromagnetickým smogom, výšková stavba naruší ráz krajny a celkom s určitosťou ohrozí zdravie obyvateľov v danej lokalite a celej obce Krajné. Nehovoriac o tom že 40m stožiar sa plánuje na základe merania geodetov 55m  od prvej obývanej oblasti.

Dolu podpísaný občania žiadame obec Krajné, poslancov obecného zastupiteľstva Krajné, Okresný úrad Myjava - Odbor starostlivosti o životné prostredie, Odbor výstavby Stavebný úrad Myjava:

1. Aby bola výstavba telekomunikačného stožiaru - základňovej GSM stanice O2 Slovakia s r.o. s okamžitou platnosťou zastavená

2. Aby sa všetkými prostriedkami územnej samosprávy zabránilo  formou regulatívu v územnom pláne obce ,akejkoľvek ďalšej výstavbe v tejto oblasti v zmysle odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie WHO z roku 2011 a aby sa zachovalo prírodné prostredie okolia chránenej oblasti Malých Karpát

 

Petíciu podávajú:

1. Ing. Igor Mozolák Krajné č. 731, 91616

 

 


Ing. Igor Mozolák    Kontaktujte autora petície