Petícia proti výstavbe "Recyklačného centra Krupina"

My, podpísaní občania, nesúhlasíme s plánovanou výstavbou "Recyklačného centra Krupina" na pozemkoch s parc. č. 6401/1, 6401/12, 13, 14 registra KN-C v k. ú. Krupina spoločnosťou VIAKORP s.r.o., Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen a týmto žiadame

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Primátora mesta Krupina a mestské zastupiteľstvo mesta Krupina

Banskobystrický samosprávny kraj

Okresný úrad Krupina - odbor starostlivosti o životné prostredie

o rešpektovanie názoru signatárov petície, ktorí nesúhlasia s týmto zámerom a majú za to, že jeho realizácia by:

1. mala negatívny dopad na zdravie obyvateľstva a stav životného prostredia (pri spracovaní a nakladaní asfaltových zmesí sa do vzduchu dostávajú zapáchajúce, jedovaté a rakovinotvorné látky, značný zápach sa šíri až do vzdialenosti 1,5 km),

2. nespĺňala vzdialenosť od obytných budov, odporúčaná vzdialenosť obytných budov od zariadenia podľa Ministerstva životného prostredia je 500 m, čo nie je splnené - v bezprostrednej blízkosti je ubytovňa pre sociálne slabších obyvateľov a ďalší najbližší obytný dom je 275 m,

3. mala negatívny dopad na dopravné zaťaženie cestných komunikácií a ich stav spojený so zvýšením hlučnosti, prašnosti a vibrácií, poškodenie povrchu vozovky (212 áut za 24 hodín - výjazd+vjazd),

4. ohrozila zotrvanie okolitých prevádzok a dielne praktického výcviku SOU (kde sa vzdelávajú maloletí) z dôvodu nezdravých pracovných podmienok,

5. v prípade havárie priamo ohrozila spodné vody, povodie rieky Krupinica a bezpečnosť obyvateľov,

6. poškodila biotopy v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, ktorá sa nachádza v blízkosti navrhovaného Recyklačného centra,

7. by bola neefektívna vzhľadom na lokalizáciu (jedna obaľovačka dokáže pokryť 70 km ciest) - ďalšie zariadenia rovnakého typu sa nachádzajú  v blízkom okolí - cca 3 km od Hontianskych Nemiec, Breziny - cca 20 km od navrhovanej lokality, dve obaľovačky v Banskej Bystrici - cca 50 km vzdialené a jedna obaľovačka pri Vígľaši - cca 30 km,

8. by mala mať variantné riešenie, vzhľadom na tak veľký projekt,

9. mala negatívny vplyv na rieku Krupinica, ktorá je zaradená do ÚSES a vodné zdroje vzhľadom na tzv. prakovacie zariadenie, t.j. polievanie odpadu vodou.

Vyzývame preto obyvateľov Krupiny, ktorým záleží na svojom zdraví a hlavne na zdraví svojich detí, aby podpísali túto petíciu. Podpísaním  petície môžete prezentovať, že sa nebojíte prejaviť svoj názor a my rovnako veríme, že spoločne sa nám podarí zamedziť výstavbe Recyklačného centra.


Branislav Zelman    Kontaktujte autora petície