Petícia proti výstavbe priehrady Tichý Potok

My dole podpísaní občania Slovenskej republiky nesúhlasíme s výstavbou priehrady Tichý Potok z týchto dôvodov:  

1.      Realizácia výstavby priehrady Tichý Potok môže spôsobiť trvalé zmeny zhoršovania ekologického stavu vôd vo vodných útvaroch zo súčasného dobrého na stav priemerný vplyvom prechodu tečúcich vôd na stojaté.

2.      Pripomíname, že v odbornom stanovisku VÚVH nám chýba vyjadrenie možných vplyvov a dopadov priesakov stojatých vôd z VN Tichý Potok do podzemných vodných útvarov. V území horských masívov na obidvoch stranách telesa hrádze plánovanej VN Tichý Potok speleogovia zmapovali jaskynné priestory a sú zaradené medzi 2 najdlhšie pesudokrasové jaskyne. Nevie sa, koľko celkovo je v geologických útvaroch jaskynných priestorov a toto v správe o geológii územia úplne absentuje. V území je viacero dolín, v ktorých sa stráca voda z potokov. Obyvatelia obcí sa obávajú možnej hroziacej katastrofy vplyvom priesakov, ktoré by mohli spôsobiť rozsiahle škody nie len na VN Tichý Potok, ale aj na majetku obci i občanov.

3.      Vychádzajúc z viac ako 30 ročných konfliktov o alternatívnych riešeniach získavania vodných zdrojov sme za to, že sa vynechalo riešenie, ktoré by vyhovovalo akceptovateľné obyvateľom hornej Torysy, obciam i potrebám získavania vodných zdrojov pre Východoslovenský vodárenskú sústavu takými činnosťami, ktoré by nespôsobovali zmeny vo vodných útvaroch podzemných i povrchových vôd v povodí rieky Torysa. Navrhovaná Nová vodná politika EÚ, ktorá bola schválená Európskou radou pre životné prostredie v decembri 2012 je orientovaná na ekosystémovú ochranu i obnovu vody, aby dochádzalo k permanentnej obnove vodných zdrojov v povodia a tým nedochádzalo k zhoršeniu kvality vodných zdrojov v povrchových i podzemných vodných útvaroch v navrhovanom riešení činnosti VN Tichý Potok úplne absentuje.

4.      Za peniaze z verejných zdrojov, ktoré chce Vodohospodárska výstavba použiť na výstavbu priehrady Tichý Potok je možné zrevitalitovať územie troch povodí (Torysa, Hornád, Poprad), ôsmich okresov (Sabinov, Prešov, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Poprad, Levoča, Spišská Nová Ves, Gelnica) v ktorých sa nachádza 338 obcí a získať nie 700 sekundových litrov vody, ale desať násobne viac, zabezpečiť protipovodňovú ochranu nie len v povodí Torysy, ale aj v povodí Hornádu i Popradu a ozdraviť klímu v celom území s rozlohou 5500 km2, s vytvorením viac ako 5 tisíc pracovných príležitostí v regióne, ktorý je najchudobnejší región Slovenska.   

Vychádzajúc z štyroch vyššie uvedených pripomienok, my občania Slovenskej republiky sme pobúrení s akou ľahostajnosťou sa opäť otvára záujem stavať priehradu Tichý Potok za 384 mil. €, preto sa podpisujeme pod hromadnú pripomienku proti výstavbe priehrady.  

Informácie o investičnom zámere výstavby priehrady Tichý Potok nájdete tu: https://www.enviroportal.sk/sk.SK/eia/detail/vodarenska-nadrz-tichy-potok-1?fbclid=IwAR3FjdW2IgPhr3VxHBlTgj1iALWkQLjwNM3BC_sR04ibxIxPk2e90Kl2TvE


Za Iniciatívu Verejnosť pre rozvoj VÝCHODU Michal Kravčík,    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Za Iniciatívu Verejnosť pre rozvoj VÝCHODU Michal Kravčík, na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...