Petícia proti výstavbe bytového domu na lúke na ul. A. Gwerkovej

My, podpísaní obyvatelia Petržalky, žiadame primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby ochránil ohrozený verejný záujem. Už viac ako 10 rokov prebiehajú snahy o výstavbu bytového domu na lúke na ul. A. Gwerkovej v Petržalke – Ovsišti (ďalej len „predmetný pozemok“), aktuálne vo vlastníctve TMS-INVEST, s.r.o., so sídlom Pluhová 8, 9000 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej len „investor“). Tieto snahy sú vedené v rozpore nielen s komunálnymi záujmami nás, obyvateľov Petržalky, ale aj s názorom hlavného mesta ako dotknutého orgánu, ktoré už viackrát vyjadrilo nesúhlas s touto stavbou v záväzných stanoviskách. Napriek tomu Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky zrušil rozhodnutie stavebného úradu, ktorým zastavil územné konanie o umiestnení tejto stavby. Naše námietky proti umiestneniu tejto stavby a  to neúmernú intenzifikáciu dotknutej lokality, vrátane problému dopravného napojenia, statickej dopravy a úbytku jestvujúcej zelene. Z uvedených dôvodov my, podpísaní obyvatelia Petržalky, žiadame primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby nesúhlasil s týmto zahusťovaním v lokalite Ovsište a aby na základe tejto petície začal konať vo veci zámeny predmetného pozemku vo vlastníctve investora, za iný pozemok. Taktiež primátora žiadame, aby začal konať, aby bolo všetkými zákonnými prostriedkami – najmä v príslušnom územnom pláne, čo najvýhodnejšie zabezpečené, aby sa na predmetnom pozemku nerealizovala v budúcnosti žiadna výstavba bytového domu. 

 

Petíciu zostavil petičný výbor:

Mgr. Ivana Antošová, A. Gwerkovej 13, 851 04 Bratislava

Mgr. Katarína Bartosiewiczová, A. Gwerkovej 6, 851 04 Bratislava

Rudolf Matejka, A. Gwerkovej 15, 851 04 Bratislava

MUDr. Erika Polešenská, A. Gwerkovej 6, 851 04 Bratislava

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy: Mgr. Ivana Antošová, A. Gwerkovej 13, 851 04 Bratislava

Fyzická osoba svojím podpisom na tejto petícii v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, udeľuje súhlas petičnému výboru na spracovanie poskytnutých osobných údajov výlučne na účely súvisiace s podaním petície.    


Mgr. Ivana Antošová    Kontaktujte autora petície