Petícia proti výstavbe a umiestneniu strediska osobnej hygieny a nízkoprahového denného centra v Nových Zámkoch na Bratislavskej ceste

My, dolupodpísaní občania odmietame výstavbu a umiestnenie strediska osobnej hygieny a nízkoprahového denného centra na voľnej trávnatej ploche mestského pozemku na Bratislavskej ceste (číslo parcely „C“ 4157, 3995/8 a 44100/3). Zámerom je výstavba budovy, v ktorej plánuje mesto v zmysle „Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nové Zámky na roky 2014 – 2020“ a „Projektových zámerov mesta pre obdobie rokov 2014 – 2020“ zriadiť v jednej časti stredisko osobnej hygieny pre osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a v druhej časti nízkoprahové denné centrum pre poskytovanie sociálneho poradenstva, pomoci pre cieľovú skupinu klientov a výdaj stravy a potravín.

Dôvody nášho nesúhlasu sú nasledovné:

1)    výstavbou budovy dôjde k záberu zelene uprostred husto obývanej lokality. Zabratie zelenej plochy bude podľa dostupných informácií spojené s výrubom stromov, ktoré sa na tomto mieste v súčasnosti nachádzajú. Táto zeleň pritom tvorí jedinú protiváhu zvýšenej prašnosti a hlučnosti od garáží na Bratislavskej ulici a blízkej železničnej trate. Plánované vybudovanie ďalších parkovacích miest na Cyrilometodskej ulici už pritom značí zásadný úbytok zelene v obytnej časti sídliska.

2)    sústredenie osôb cieľovej skupiny (bezdomovci a na nich naviazané skupiny asociálov) z celého mesta do husto obývanej lokality a blízkosti materskej školy je nevhodné a minimálne nešťastné riešenie. Chodník na Bratislavskej ulici je využívaný na prechádzky detí, ktoré túto materskú školu navštevujú, čoho sme denne svedkami. S osobami z cieľovej skupiny si nevie poradiť polícia (štátna ani mestská) ani na Námestí republiky (pred železničnou stanicou). Ide pritom o otvorený priestor so zvýšenou koncentráciou neprispôsobivých občanov a bezdomovcov. V prípade umiestnenia zariadenia tohto typu a zvýšenia koncentrácie týchto typov občanov prakticky oproti pohostinstvu (Montreal) a garážam kde je v nočných hodinách kľud, nebude existovať poriadková služba, ktorá by bola schopná zabezpečiť poriadok a ochranu zdravia a majetku občanov priľahlých bytových domov. Návšteva blízkeho obchodu s potravinami je už teraz pre mnohých starších občanov nočnou morou z dôvodu obťažovania bezdomovcami pred vchodom do samotného obchodu.

3)  plánované zastavanie verejnej zelene nepriaznivo ovplyvní mikroklímu okolitého prostredia, čím zníži kvalitu života v okolitých bytových domoch, prevádzkach a materskej škole. Tento faktor spolu so sústredením osôb cieľovej skupiny do lokality sídliska spôsobí škodu všetkým vlastníkom bytov, nebytových priestorov a garáží tým, že poklesne hodnota týchto nehnuteľností. V záväzných regulatívach funkčného využitia v územnom pláne mesta Nové Zámky je dotknutá lokalita 17-18 uvedená ako BD – obytné územie – bytové domy, čím plánované zariadenie určite nie je.

situacka-plán.png

mapa_s_popisom.png

foto_zhora_změna_velikosti.png

Na vybudovanie takéhoto typu zariadenie by malo mesto využiť existujúce nevyužívané nehnuteľnosti v jeho vlastníctve, prípadne zvážiť rozšírenie už existujúceho zariadenia na Považskej ulici, ktoré môže cieľová skupina využívať aj v súčasnosti. Čerpanie zdrojov z EÚ (EFRR) je možné aj na rekonštrukciu existujúcich budov, pokiaľ je dodržaný zámer cieľového využitia. Táto petícia je spísaná v zmysle zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve.

Pri hlasovaní nezabudnite prosím uviesť všetky požadované informácie a potvrdiť link, ktorý Vám príde na mailovú adresu. Až jeho podpísaním sa považuje elektronická petícia za podpísanú.

Účastníci petície udeľujú súhlas so spracovaním, poskytovaním a sprístupnením uvedených osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) za účelom vyššie uvedenej petície.

Pri písomnej petícii uveďte do kolónky adresa aj mesto, aby nemohol byť Váš hlas spochybnený.

Podpisové hárky pre potreby písomnej petície (pre tých, ktorí nedisponujú e-mailovou adresou alebo ju nechcú použiť) je možné stiahnuť spolu s textom petície a prílohami na nasledovných odkazoch:

Text petície  Situačný plán Mapa s popisom Fotografia súčasného stavu

Petičný hárok

Petíciu zostavili a členmi petičného výboru sú:

Ladislav Rozsnyo – predseda petičného výboru, Cyrilometodská 30, Nové Zámky, 940 69

Emil Pásztor ,Cyrilometodská 30, Nové Zámky, 94069

Melinda Mučiová, Cyrilometodská 30, Nové Zámky, 94069


Ladislav Rozsnyo    Kontaktujte autora petície
kysytään!-- Large modal -->