Petícia proti rozširovaniu trnavskej skládky.

My, podpísaní občania, nesúhlasíme s rozširovaním trnavskej skládky komunálneho odpadu. Naše dôvody na organizovanie petície proti zámeru rozšírenia skládky, nazvaného Obehové centrum pre úpravu a zhodnocovanie odpadov a rozšírenie skládky nie nebezpečného odpadu, možno zhrnúť do nasledujúcich bodov:

1.       Zámer  obsahuje celý rad faktických nepresností a nedostatkov (nesprávne uvedená vzdialenosť od obydlí, chýbajúce vplyvy na kvalitu ovzdušia v prípade požiaru, chýbajúce merania hluku v obývaných lokalitách v susedstve skládky, atď...). Nepresnosť zámeru preto vytvára dojem o nízkom, resp. žiadnom negatívnom vplyve na kvalitu života obyvateľov žijúcich v okolí skládky ako aj environmentálneho a zdravotného dopadu na celý trnavský región.

2.       Zámer okrem rozširovania skládky ráta so záberom plochy 52.500 m2, výstavbou linky mechanicko-biologickú úpravu odpadu (MBÚ) s kapacitou 59.000 ton ročne a výstavbou kompostárne s kapacitou 10.000 ton ročne. Vzhľadom na blízkosť obytných zón, ako aj CHVÚ s výskytom sokola a blízkosť plánovaného biokoridoru, je nevyhnutné podrobiť zámer procesu povinného posudzovania vplyvov na životné prostredie.

3.       Rozširovanie skládky o avizovanú kapacitu 220.000 m3 (ide o približne 1/6 odpadu, ktorý je ročne uložený na skládky v rámci celého Slovenska) prispeje k riziku zhoršenia životného prostredia v Trnave a jej okolí. Zásadný negatívny vplyv skládkovania na stav klímy je všeobecne známy a podložený nespočetným množstvom vedeckých a analytických štúdií. Skládkovanie komunálneho odpadu produkuje tzv. Skládkový plyn, ktorého zloženie je v najväčšej miere zastúpené metánom, z menšej časti amoniakom a inými plynnými látkami. Hlavne kvôli metánu je práve skládkovanie v porovnaní s inými spôsobmi nakladania s odpadmi považované za najväčšiu príčinu klimatickej zmeny.

4.       Skládky komunálneho odpadu patria k častým miestam masívnych požiarov. Len trnavská skládka zaznamenala v posledných rokoch (2015, 2016, 2017, 2019 a 2020) viacero požiarov s významne negatívnym vplyvom na kvalitu ovzdušia. Rozšírením skládky o avizovanú kapacitu 220.000 m3 odpadu riziko požiaru ešte viac narastie.

5.       Pri skládkach komunálneho odpadu hrozí poškodenie ich podložia (izolačná fólia) a únik škodlivých látok do pôdy a podzemných vôd. Tým vzniká riziko fatálnej a dlhodobej environmentálnej hrozby nielen pre Trnavu a jej okolie, ale pre celý región.

6.       Všetky civilizované krajiny realizujú aktívne opatrenia na odklon od skládkovania. Trnavský región sa týmto spiatočníckym zámerom dostane v oblasti odpadového hospodárstva na úroveň zaostalých krajín, ktorých odpadová politika je do dnešných dní postavená na najprimitívnejšom spôsobe nakladania s odpadmi, teda skládkovaní.

7.       Rozšírenie skládky prispeje k ďalšiemu zdražovaniu pre občanov. Vplyvom legislatívy SR sa cena za skládkovanie odpadu každoročne zvyšuje. Obce a mestá, ktoré sú na tento spôsob nakladania s odpadmi odkázané, už dnes pociťujú významné negatívne vplyvy na svoje rozpočty. Zámer rozšírenia trnavskej skládky tento trend nezastaví, ale naopak prispeje k tomu, že náklady na odpady budú pre Trnavu a okolité obce stále vyššie.

Zámer rozšírenia skládky, aktuálne v procese posudzovania vplyvom na životné prostredie (proces EIA) je navyše v rozpore so záväzkami platných strategických dokumentov Slovenskej republiky (Program odpadového hospodárstva SR na roky 2021-2025 a Programové vyhlásenie Vlády SR na roky 2021-2024), cieľmi Európskej únie v oblasti obehového hospodárstva ako aj strategických dokumentov Trnavského samosprávneho kraja (Nízkouhlíková stratégia Trnavskej župy), ktoré spoločne požadujú okamžitý odklon Slovenskej republiky od neekologického skládkovania.

Zámer navyše nerešpektuje všeobecne známe a vedecky podložené fakty o zdravotnej a environmentálnej škodlivosti skládkovania, kvôli ktorým je tento spôsob zneškodňovania odpadu považovaný za najmenej prípustný v porovnaní s inými, viac ekologickými prístupmi.

Touto petíciou preto žiadame Ministerstvo životného prostredia SR, aby umožnilo dôkladné posúdenie vplyvov na životné prostredie zámeru rozširovania trnavskej skládky nazvaného ako „Obehové centrum pre úpravu a zhodnocovanie odpadov a rozšírenie skládky nie nebezpečného odpadu“, formou jeho povinného posudzovania.   

DÔLEŽITÉ: Pri vypĺňaní petície je potrebné uviesť krstné meno a priezvisko s diakritikou, kompletnú adresu trvalého pobytu (ulica, popisné číslo, mesto/obec) a e-mailovú adresu, prostredníctvom ktorej prebehne potvrdenie podpisu.  

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ivan Matušek na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...