Petícia proti náboženskej diskriminácii na základných a stredných školách

My, podpísaní pod touto petíciou, žiadame aby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zastavilo diskrimináciu veriacich vybraných registrovaných cirkví ako aj ľudí bez vyznania na verejných základných a stredných školách na Slovensku, ku ktorej dochádza v dôsledku praktických ťažkostí pri realizácii systému povinnej voliteľnosti medzi konfesionálnou náboženskou výchovou a etikou. V školách s nízkym počtom záujemcov o vyučovanie niektorého z konfesionálnych náboženstiev, či etiky často nie je možné toto vyučovanie z praktických dôvodov zabezpečiť.

Žiadame preto, aby predmet náboženská výchova vyučovaný na verejných školách bol zlúčený s predmetom etická výchova. Obsahom takéhoto predmetu bude vzdelávanie o dejinách, učení a spôsobe života jednotlivých náboženstiev a výchova k náboženskej znášanlivosti. Predmet náboženská a etická výchova nebude vo výlučnej gescii niektorej z cirkví, či náboženských spoločností. Tvorba osnov, obsahu a učebníc ako aj príprava pedagógov a samotné vyučovanie predmetu bude výsledkom spolupráce odborníkov z oblasti religionistiky, etiky a jednotlivých konfesionálnych teológií. Tak ako ostatné predmety, aj predmet náboženská a etická výchova by mal podliehať štátnej školskej inšpekcii.

Žiadame, aby konfesionálna náboženská výchova ako súčasť výkonu práva na náboženskú slobodu bola presunutá z pôdy verejných základných alebo stredných škôl na pôdu cirkví a náboženských spoločností a bola nimi aj plne finančne hradená. Zároveň žiadame cirkvi a náboženské spoločnosti, aby sa vo svojej výchovnej činnosti dištancovali od nenávistných prejavov, náboženského fundamentalizmu a porušovania ľudských práv a svojou činnosťou prispeli k budovaniu modernej a tolerantnej spoločnosti.


Satanova komunita    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Satanova komunita na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook