Petícia proti likvidácii Gymnázia Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach

My, dolu podpísaní občania a obyvatelia Turčianskych Teplíc, nesúhlasíme s rozhodnutím Okresného úradu v Žiline, odboru školstva, ohľadom návrhu na redukciu žiakov a faktické zrušenie prvého ročníka Gymnázia Mikuláša Galandu s osemročným štúdiom pre školský rok 2018/2019 z nasledujúcich dôvodov:

  1. Okresný úrad v Žiline zakázal otvoriť nový ročník a prijímať žiakov gymnázia    s osemročným štúdiom bez širokej odbornej a verejnej diskusie.
  2. Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach je jediným gymnáziom v okrese Turčianske Teplice, pričom územná pôsobnosť predstavuje celý Žilinský samosprávny kraj, nie iba okres Turčianske Teplice.
  3. Pre školský rok 2018/2019 prejavilo predbežný záujem o štúdium 30 žiakov. Najbližšie  gymnázium s osemročným štúdiom je až v Martine. Doprava, najmä pre žiakov nižších   ročníkov, je zložitá, najmä s ohľadom na prestupovanie. Z najvzdialenejších obcí okresu  Turčianske Teplice je vzdialenosť do Martina okolo 40 km.  

Preto my, dolu podpísaní občania a obyvatelia Turčianskych Teplíc, žiadame o prehodnotenie rozhodnutia Okresného úradu v Žiline tak, aby do prvého ročníka Gymnázia Mikuláša Galandu s osemročným štúdiom bolo pre školský rok 2018/2019 možné prijať 17 žiakov, a tak otvoriť jednu plne organizovanú triedu.

Taktiež žiadame Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR na otvorenie odbornej a verejnej diskusie o plošnom uplatňovaní 5% klauzuly pre prijímanie žiakov gymnázií s osemročným štúdiom.

Žiadame poslancov Národnej rady SR, aby umožnili túto diskusiu ponechaním pôvodnej kvóty pre prijímanie žiakov do prvých tried osemročných gymnázií.


Mgr. Igor Arvensis    Kontaktujte autora petície