Petícia proti konceptu urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“

My, dolupodpísaní občania v zmysle petičného práva nesúhlasíme s konceptom urbanistickej štúdie – „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“, v rámci ktorej je navrhnuté neúmerné zaťaženie územia novou zástavbou bytov a polyfunkčných objektov po celej dĺžke osi. Realizácia navrhovanej zástavby negatívne ovplyvní kvalitu bývania obyvateľov v dotknutom aj v širšom území z pohľadu parkovania, hustoty dopravy, kvality ovzdušia, tienenia existujúcim bytovým domom a pod. V rámci výstavby električkovej trate treba zachovať a zveľaďovať zeleň, dobudovať oddychovú zónu a to parky, ihriská,
cyklotrasy a zlepšiť parkovacie podmienky. Navrhovaná urbanistická štúdia uvedené potreby pre kvalitné bývanie obyvateľom tejto časti Petržalky nevie zabezpečiť.

Petícia nemá za cieľ odmietnuť Urbanistickú študiu ako celok. Žiadame zmenu tejto študie, jej prepracovanie v zmysle požiadaviek uvedených v petícii, tak aby územia, ktoré sú v urbanistickej štúdii vyčlenené na zástavbu bytovými alebo polyfunkčnými budovami, boli v štúdii a následne aj v územnom pláne zadefinované ako územia určené na úžitkovú zeleň, rekreáciu, šport a oddych.

Adresát petície:

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie č. 1,
814 99 Bratislava 1

 

Koncept Urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka“ je zverejnený na webovej stránke obstarávateľa: https://www.bratislava.sk/sk/prerokovanie-urbanistickej-studie-riesenie-centralnej-rozvojovej-osi-petrzalka a je tiež k nahliadnutiu v Kancelárii prvého kontaktu, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, Bratislava.
Svoje pripomienky k predloženému konceptu urbanistickej štúdie, prípadne námety a podklady, ktorými je potrebné sa pri spracovaní urbanistickej štúdie zaoberať, môžete podať v termíne do 22.2.2019 na adresu obstarávateľa Hlavné mesto SR Bratislava, Hlavná architektka. Primaciálne námestie č. 1, P.O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1, resp. v rovnakom termíne mailom na adresu architekt@bratislava.sk - do predmetu prosíme uviesť „UŠ Petržalka“. Taktiež aj na adresu MČ Petržalka:cro@petrzalka.sk.

V prípade, že sa v uvedenej lehote k návrhu nevyjadríte, predpokladá sa, že ku konceptu urbanistickej štúdie nemáte žiadne pripomienky.

 

Svojim podpisom splnomocňujem Petra Poláka, Znievska 21, Bratislava na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.