Petícia proti činnostiam súvisiacim s prieskumom a potenciálnou budúcou ťažbou ložísk horľavého zemného plynu alebo ropy v okolí obce Malženice

My, dolupodpísaní obyvatelia obce Malženice v okrese Trnava a priľahlých obcí, majúc záujem na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci Malženice a berúc do úvahy, že kvalita životného prostredia v obci Malženice je neoddeliteľne spätá aj s vplyvmi na životné prostredie, ktorých pôvod je mimo územia obce Malženice, vyjadrujeme týmto svoj nesúhlas s realizáciou prieskumných vrtov “Trakovice 13” (k. ú. Trakovice), “Madunice 8”, (k. ú. Červeník) a “Malženice 1” (k. ú. Malženice) v rámci ložiskového geologického prieskumu horľavého zemného plynu v prieskumnom území „Trnava“, s ťažbou horľavého zemného plynu v okolí našich domovov a s akoukoľvek súvisiacou prieskumnou a ťažobnou činnosťou.

Žiadame preto obecné zastupiteľstvo obce Malženice a starostu obce Malženice, aby vyjadrili v mene obyvateľov obce Malženice nesúhlas s realizáciou uvedených prieskumných vrtov, so začlenením k. ú. obce Malženice a k. ú. susedných obcí do prieskumného územia „Trnava“, ako aj so všetkými geologickými prácami v prieskumnom území Trnava a s nimi súvisiacimi činnosťami, ktoré zasahujú alebo môžu zasiahnuť do životného prostredia obyvateľov obce Malženice. Žiadame obecné zastupiteľstvo a starostu obce Malženice, aby podnikli všetky potrebné kroky k tomu, aby zabránili realizácii vyššie uvedených vrtov “Trakovice 13” (k. ú. Trakovice), “Madunice 8”, (k. ú. Červeník) a “Malženice 1” (k. ú. Malženice) a ďalších možných obdobných vrtov pre ložiskový geologický prieskum a ťažbu horľavého zemného plynu alebo ropy v blízkosti našich domovov, najmä v k. ú. obce Malženice a k. ú. susedných obcí.

 

Petičný výbor:

Mgr. Michal Daniška, PhD. , Žlkovce 111, 920 42, SR, zástupca petičného výboru

Ing. Tomáš Polák, Hollého 586/1A, Červeník 920 42, SR, člen petičného výboru

Mgr. Samuel Polák, Bernolákova 2, Červeník, 920 42, SR, člen petičného výboru


Mgr. Michal Daniška, PhD., Žlkovce 111, 920 42, SR    Kontaktujte autora petície