Petícia “Nezávislosť súdnej moci a polície - stop partitokracii”

My občania Slovenskej republiky žiadame NR SR:

 

1. o legislatívne zmeny garantujúce nezávislosť súdnej moci, a to tak, aby bola súdna moc a) nezávislá od výkonnej a zákonodarnej moci a zároveň b) kontrolovaná občanmi, nakoľko “štátna moc pochádza od občanov” (Ústava SR čl. 2, 30, 124, 141). Preto žiadame ustanovenie Ľudového zhromaždenia Slovenskej republiky (ďalej ĽZ SR), v ktorom sa občania prostredníctvom svojich volených zástupcov budú podieľať na kreovaní a kontrole súdnej moci. ĽZ SR: a) má výlučnú kompetenciu voliť sudcov Ústavného súdu SR, b) má výlučnú kompetenciu voliť a odvolať predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, c) volí a odvoláva 9 členov Súdnej rady SR, 6 členov volia a odvolávajú sudcovia SR, 3 členov vymenúva a odvoláva prezident SR, d) volí generálneho prokurátora a radu prokurátorov SR, e) nominuje nadpolovičnú väčšinu členov do výberových komisií na výberové konania na funkcie sudcov, f) volí a odvoláva predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu SR, g) nominuje členov do výberovej komisie na voľbu Prezidenta policajného zboru SR a volí riaditeľa policajnej inšpekcie, h) volí Generálneho riaditeľa RTVS a časť Rady RTVS.

ĽZ SR zasadá len za účelom voľby a odvolávania, a to vždy verejne. ĽZ SR nemá zákonodarnú moc. Kandidovať do ĽZ SR môžu občianski kandidáti alebo zástupcovia inštitúcií spľňajúcich zákonom stanovené podmienky. Aby sa predišlo jednostrannému ovládaniu ĽZ SR a) za každé združenie a jednotlivú skupinu občianskych kandidátov môže kandidovať max. 5% kandidátov z celkového počtu poslancov ĽZ SR b) voliči môžu krúžkovať max. 10 % z celkového počtu poslancov ĽZ SR. Všetci kandidáti sú na jednej spoločnej kandidátnej listine. Funkcia poslanca ĽZ SR je nezlučiteľná s funkciou člena vlády, poslanca NR SR a ďalšími funkciami podľa čl. 77 Ústavy SR. Pre zachovanie zásady rovnakého zaobchádzania vo volebnej kampani môže byť kampaň vedená len vo verejnoprávnych médiách, na príslušnej spoločnej webovej stránke, spoločných predvolebných plochách a na verejných mítingoch.

 

2. Žiadame, aby do komisií na výberové konania, do komisií prerozdeľujúcich verejné financie (verejné obstarávania, zákazky, súťaže, koncesie, dotácie, eurofondy...), ako i do dozorných rád štátnych a komunálnych podnikov boli nominovaní zástupcovia podľa oboch nasledujúcich princípov súčasne:

a) počet členov komisie, priamo úmerný hierarchii funkcie, resp. finančnej čiastke, o ktorej komisia rozhoduje a počet členov komisie na vyhodnotenie ponúk sa výrazne zvýši zo súčasných 3, resp. 5 členov.

b) väčšina členov výberových komisií nebude nominovaná výkonnou mocou. Členov výberovej komisie volia tiež zástupcovia ďalších inštitúcií majúcich vzťah k predmetnému úradu, finančnému prerozdeleniu či podniku.

Pri nadlimitných zákazkách je povinnosť vymenovať do komisie aj ďalších členov bez práva vyhodnocovať ponuky, zasadnutie komisie bude verejné s povinnosťou umožniť prístup médiám.

Žiadame transparentné účty pre všetky organizácie platené z verejných peňazí.

 

3. Žiadame, aby najdôležitejším kritériom kariérneho postupu v Policajnom zbore SR bola úspešnosť príslušníka Policajného zboru SR pri vyšetrovaní organizovanej a finančnej trestnej činnosti.

 

4. Žiadame zmeniť ústavné znenie čl. 98, ods.1 Ústavy SR o referende:

a) Výsledky referenda sú platné, ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda a táto väčšina tvorí aspoň 25 % všetkých oprávnených voličov.

b) Ústavným referendom sa možno uznášať na ústavných zákonoch. Pri ústavnom referende sú výsledky referenda platné, ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou všetkých voličov. Výsledky takéhoto referenda je možné zmeniť len iným ústavným referendom.”

 

Petíciu zostavil Henrich Ondrušek, Železničiarska 24, 949 01 Nitra


Henrich Ondrušek    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Pre podpísanie tejto petície vytvorenej Henrich Ondrušek vyplňte formulár nižšie. Autor petície bude vidieť všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook