Peticia na zmenu podmienok vo výzve  MŽP na vodozádržné opatrenia v intravilánoch obcí

Ministerstvom životného prostredia vyhlásená výzva zameraná na vodozádržné opatrenia v intraviláne obcí (http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/40-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vodozadrzne-opatrenia-v-urbanizovanej-krajine-v-intravilane-obci/) si žiada nereálne podmienky. Časové i finančné. Ide o podmienky, ktoré sú finančné a časovo náročne s neistým koncom úspešnosti, ak sa obce rozhodnú sa uchádzať o prostriedky z výzvy:

1.      Verejné obstarávanie na výber projektanta

2.      Spracovanie projektovej dokumentácie projektu

3.      Schvaľovací proces (posudzovanie vplyvov na životné prostredie, vodoprávne        konania, schválenie stavebným úradom)

4.      Verejné obstarávanie na realizáciu projektu

5.      Realizácia projektu

6.      Vyhodnotenie projektu a predložene ministerstvu záverečná správa  

Preto žiadame Ministerstvo životného prostredia aby z Podmienok poskytnutia príspevku boli vylúčené body 21, 22, 23, 24 a 25 a tieto podmienky boli súčasťou zmluvy medzi poskytovateľom a príjemcom:  

21. Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity

22. Podmienka žiadateľ má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít  projektu

23. Oprávnenosť z hľadiska preukázania plnenia súladu s požiadavkami v oblasti  posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie

24. Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000

25. Oprávnenosť z hľadiska súladu s horizontálnymi princípom  

Bez týchto podmienok je možné zvládnuť tak, aby projekty boli prínosom pre životné prostredie a zároveň boli efektívne vynaložené peniaze.  

Zdôvodnenie petície  

Je to chvályhodná snaha MŽP prinavrátiť sa k normálnemu počasiu i integrovanej ochrane vody aj v urbánnom prostredí.  Ochrana území pred extrémnymi prejavmi počasia, ako sú lokálne búrky, vysušovanie krajiny odvodňovaním krajiny, potopy i pustošivé suchá je vážna vec. Preto pred spoločnosťou stoja veľké výzvy to urgentne riešiť. Ak to nezvládneme, budeme čeliť ešte väčším škodám onedlho. Ministerstvo životného prostredie vypísalo program na zadržiavanie dažďovej vody v intravilánoch miest a obcí.

Výzva je však šitá horúcou ihlou. Predkladatelia projektov musia stihnúť do 31. júla verejne vysúťažiť nie len projektanta, ale aj dodávateľa, vypracovať projekt a dať schváliť až po hodnotenie vplyvu projektu na životné prostredie.  

V tak krátkom časovom limite  nie je možné zrealizovať prípravu stavieb, prejsť procesmi konaní na úradoch štátnej správy - stavebných, životných a ostatných zainteresovaných orgánov a organizácií, osloviť v procese zúčastnených účastníkov konaní, mať v kratučkom čase spracované projektové dokumentácie, tie vydodať s rozpočtami na stavebné úrady k procesu vydania povolenia, prejsť zvolávacími a odvolacími termínmi, vytendrovať stavby s dodávateľmi a predtým samozrejme vytendrovať projektantov, spracovateľov inžinierskej činnosti, dozorov, obstarávateľov na riadenie a podanie výsledku vyhlasovateľovi programu. 

Výzva ako taká, je prebudením sa spoločnosti do daždivého rána kompetentných s nohami vo vode pri posteli, čo dlhú dobu nepochopila súvislosti, že dlhodobo bola krajina v tomto ohľade zle, nevhodne riadená a doviedla ju ku týmto katastrofálnym prejavom prírody, čo nie je ničím iným, ako prirodzená odpoveď na bezbrehé rúbaniská, na zabetónované potoky a rieky, zle obrábané polia, odzelenenie krajiny, jej vysušovanie, odnášanie pôdy, na správanie sa ku surovinám, odpadu, na návykové a neokrôchané správanie sa ku prírode, krajine.

Sme v tom všetci a v prvom rade kapitáni tejto krajiny, čo nás voviedli do úzkeho prielivu, kde už nieto miesta na manévrovanie, kde pred loďou sú smrteľne zradné bralá. Príroda nám sama ponúka riešenia a my ju ignorujeme a neustále znásilňujeme. Prínos tejto výzvy je možno vidieť v náprave dosiahnutého a nutné povedať nahlas, veľmi zlého súčasného stavu. Je preto veľmi dôležité venovať jej vážnosť, odbornosť, kvalitu a čas.

Výzva týkajúca sa majetkov obcí, našla nie len nepripravené obce, ale aj štátnu správu. Najkurióznejšie na tom je, že vyhlasovateľ výzvy prináša do toho ešte väčší chaos práve tým, že chce všetky tieto nezvládnuté procesy vlastnou hlavou prehodiť na predkladateľov projektov, teda obce. Opatrenia sa týkajú zásahov do existujúcich budov, tie však v drvivej väčšine nie sú stavebne pripravené na vegetačné zásahy typu, zazelenenia fasád, energetické fasády, vegetačné strechy a podobne, keďže stavebný fond je staršieho dáta a budovy nie sú zateplené a ministerstvo životného prostredia chce, aby predkladatelia projektov toto zvládli za 3 mesiace od vyhlásenia výzvy. Hraničí to so sabotážou. Úradníci MŽP na prezentovaní výzvy v Prešove prezradili, že príprava takto odfláknutej výzvy trvala 6 mesiacov, čo sa dá zvládnuť za týždeň. Od obcí chcú 3 mesiace, čo sa dá zvládnuť za 6 mesiacov s odretými ušami.

Negatívne je možno chápať celý a zle nastavený systém výziev, kde tieto neumožňujú riešiť veci komplexne, ale len čiastkovo v limitoch tej ktorej výzvy. Výzvy o znižovaní energetickej náročnosti budov boli napríklad len úzkym chápaním zníženia prevádzkových nákladov v oblasti nákupu energie, nie však komplexne v hospodárnej prevádzke budovy, kde by mohli byť zahrnuté práve body z tejto výzvy. Chýba tu koncepčná ujasnenosť a technický pohľad na vec. Výzva nemôže byť len administratívnym úkonom, navyše komplikujúcim život riešiteľom a najmä projektantom, čo im zväzuje ruky pri oveľa racionálnejších a širších pohľadoch na problematiku, než im výzvový produkt umožňuje. Takto riešené rozdrobené investície do stavieb a nášho prostredia sú neefektívne, netechnické a iracionálne.            

Sme za to, aby nastal celospoločenský dialóg, dala potrebná úcta a čas ku programovým a systémovým riešeniam, pretože táto téma nie je o nejakej záplate nejakého malého problému v podobe maličkej výzvy, kde sa peniaze minú a ide sa ďalej a ďalej pôvodnými zlými krokmi. Treba tie zlé kroky nahradiť systémovými zmenami v spoločnosti, predchádzať problémom. Aby výzva a jej maličký, finančný  vymedzený priestor bol pochopený nie ako akýsi, v poradí x-tý produkt, čo sa venuje nejakému súčasnému takmer módne chápanému trendu bez hlbšej spojitosti, ale aby to bolo chápané ako spoločenská vlna, nie zátopová, či púštna, ale pozitívna eko vlna, s okamžite viditeľnými úspechmi a eliminácií budúcich následkov a škôd, s dopadom na široké dianie, s dosahom až na zdravie ľudí, ekonomiku prevádzky štátu, kraja, obce, občana.

Samozrejme, mala by sa dostať a to v princípoch pod kožu všetkým tvorcom krajiny, urbanistom, architektom, projektantom, dopravákom, vodohospodárom, štátu a dostať to do učiva už študentom, pretože ide o základné princípy fungovania zdravej krajiny. Pomohlo by, ak by princípy riešení pochopili samosprávy, štátne úrady, občania, aby vlastne všetci pochopili príčiny negatívnych zmien v krajine a zbavili by ich tak do budúcna množstva problémov.

Sme za prehodnotenie podmienok na prekladanie riešení vo výzve. Pracujme všetci odborne, pracujme slobodne a bez nátlaku, pracujme nie preto, aby sa fajkali úlohy, ale aby prostriedky na to určené boli efektívne vynaložené. Pracujme na tom a tak, aby podobné výzvy nemuseli vznikať. Lebo táto výzva je vypísaná v hodine dvanástej a mala by riešiť následky zlých predošlých rozhodnutí kapitánov tejto krajiny.  Rozhodujme s rozumom, tak, aby sa nemusela vždy predošlá práca napravovať.

Myslíme si, že oblasť a téma, na ktorej riešenie výzva vyzýva, nie je len témou čiastočnou, na riešenie úzkeho problému, tak ako mnohé predchádzajúce výzvy. Je to téma, výrazná a globálna, celospoločenská a veľmi dôležitá a výrazná, čo má vplyv a mala by mať vplyv, na mnoho doteraz zaužívaných pohľadov na dianie v spoločnosti, na spôsoby riešenia, na filozofiu fungovania krajiny i obnovu poškodenej krajiny, na efektívnosť jej spravovania.


Michal Kravčík, Čermeľská cesta 24, 04001 Košice,    Kontaktujte autora petície