Petícia na vyjadrenie nesúhlasu s navrhovanými riešeniami stravovania žiakov ZŠ Jána Bottu, Trnava

Petícia na vyjadrenie nesúhlasu s navrhovanými riešeniami Mesta Trnava ohľadne stravovania žiakov ZŠ J. Bottu, podľa zákona č. 29/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

Vážení rodičia, učitelia, vážená verejnosť, na základe návrhovaného riešenia Mesta Trnava ako zriaďovateľa ZŠ na ulici Jána Bottu vyjadrujeme NESÚHLAS:
• s náhradným stravovaním žiakov na ZŠ Andreja Kubínu a Spojenej školy na Beethovenovej ulici v Trnave
• so zmenou harmonogramu vyučovacích hodín
• s prestavbou existujúcich tried v južnom trakte školy na školskú jedáleň


Rozhodnutie Mesta Trnava o náhradnom stravovaní je pre nás rodičov neakceptovateľné a vyjadrujeme NESÚHLAS s navrhovanými riešeniami, ktoré nám zástupcovia MÚ Trnava predniesli na mimoriadnom rodičovskom stretnutí dňa 17.1.2019.


K tomuto názoru sme dospeli na základe týchto skutočností:

1. Neprimeraná vzdialenosť náhradných jedální. Pre žiakov štvrtého ročníka približne 15 minút na Spojenú školu na Beethovenovej ulici, pre žiakov 5.-9.ročníka približne 25 minút na ZŠ Andreja Kubinu.
2. Nie je doteraz známy spôsob presunu žiakov na ZŠ A. Kubinu, časový harmonogram výdaja obedov a forma zabezpečenia pedagogického dozoru, ako aj dopad na prípadnú zmenu v rozvrhu hodín v dôsledku uvedených skutočností.
3. Navrhované riešenia Mesta Trnava si vyžiadajú zmenu časového harmonogramu vyučovania, ktorá negatívne ovplyvní vyučovací proces, nakoľko už je avizovaný posun začiatku vyučovania o 15 minút skôr, ako aj skrátenie prestávok na 5 minút, čo bude mať negatívny dopad na žiakov a pedagógov. Prestávky využívajú žiaci na oddych, psychohygienu, prípravu učebných pomôcok ako aj presun do odborných učební a telocvične.
4. Dĺžka trvania dočasného navrhovaného riešenia Mestom Trnava nie je známa. Riešenie vychádza len z aktuálnych počtov stravníkov a na dobu do konca školského roka 2018/2019.
5. Zmeny navrhované Mestom Trnava budú mať negatívny dopad na mimoškolské záujmové aktivity žiakov ZŠ J. Bottu.
6. Avizovaná prestavba južného traktu na jedáleň je tiež nevyhovujúcim riešením, nakoľko pre žiakov šiestich tried prvého stupňa nachádzajucich sa v južnom trakte nie je navrhnuté žiadne alternatívne riešenie, keďže kapacita hlavnej budovy je k dnešnému dňu plne vyťažená. Zároveň by táto prestavba ohrozila otváranie tried prvého ročníka s nadväznosťou na pracovné úväzky pedagógov.
7. Riešenie zabezpečenia stravovania žiakov v nasledujúcom školskom roku 2019/2020 nebolo doposiaľ rodičom prezentované zástupcami Mesta Trnava, z čoho plynú reálne obavy rodičov, že z kapacitných dôvodov náhradné stravovacie zariadenia nebudú naďalej zabezpečovať stravovanie pre žiakov ZŠ J.Bottu.

Na základe poskytnutých informácií zástupcov Mesta Trnava na mimoriadnom rodičovskom združení dňa 17.1.2019 je zrejmé, že projekt a realizácia prestavby južného traktu, resp. prístavby nového objektu školskej jedálne s kuchyňou, nemá jasne stanovený časový plán a postupnosť jednotlivých procesných krokov. Z uvedeného vyplýva, že realizácia zámerov Mesta Trnava je možná v časovom horizonte nie skôr ako 2 roky.

Požadujeme preto urgentné riešenie vzniknutej situácie nasledovným spôsobom:

1. Čo najrýchlejšie zriadenie dočasnej výdajne stravy v areáli ZŠ J. Bottu vo forme kontajnerovej stavby, alebo inej dostupnej alternatívy montovanej stavby
2. Zabezpečenie dovozu stravy na ZŠ J. Bottu
3. Pozastavenie projektu prestavby južného traktu na školskú jedáleň s kuchyňou a požadujeme obratom začať s realizáciou všetkých krokov potrebných k výstavbe nového samostatného objektu školskej jedálne s kuchyňou na ZŠ J. Bottu


Žiadame preto Mesto Trnava, aby zvážilo všetky vyššie uvedené skutočnosti a vyhovelo požiadavkám rodičov.

Petičný výbor

Andrea Cozens - zástupca petičného výboru

Mgr. Silvia Haladová, PhD.

Ing. Dagmar Hrnčírová

 

 


BSc. Andrea Cozens; Mgr. Silvia Haladová PhD.; Ing. Dagmar Hrnčírová    Kontaktujte autora petície