Petícia na podporu riaditeľa ZŠ s MŠ v meste Podolínec

My podpísaní, súčasní i bývalí zamestnanci školy, zákonní zástupcovia detí materskej školy a žiakov základnej školy i ďalší obyvatelia mesta Podolínec a obcí, z ktorých deti a žiaci navštevujú alebo navštevovali Základnú školu s materskou školou, Školská 2, Podolínec, nesúhlasíme s návrhom na odvolanie  Mgr.Jaroslava Semana z funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Školská 2, Podolínec, zriaďovateľom školy.

Riaditeľovi školy vyslovujeme plnú dôveru a podporu. S jeho prácou a doterajšou činnosťou v škole i mimo nej sme spokojní a nevidíme dôvody na jeho odvolanie z funkcie.


Michal Marhefka    Kontaktujte autora petície