PETÍCIA na ochranu ovzdušia a zdravia obyvateľov obce Miloslavov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto Ružinovská č. 8 820 09 Bratislava  

Slovenská inšpekcia životného prostredia -ústredie Grösslingová 5 811 09 Bratislava  

Okresný úrad Senec Odbor starostlivosti o životné prostredie Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia Hurbanova 21 903 01 Senec

 

PETÍCIA   na ochranu ovzdušia a zdravia obyvateľov obce Miloslavov

My, signatári petície, najmä obyvatelia obce Miloslavov v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení                                                                       

ž i a d a m e :   o bezodkladné odstránenie znečisťovania ovzdušia, ohrozovanie zdravia a možného znečistenia pôdy a spodnej vody v obci Miloslavov v okolí  prevádzky spoločnosti LIVINN systems s. r. o., IČO: 51 991 403, Slnečná ulica 1201, Miloslavov (ďalej len „prevádzka“) umiestnenej priamo v obytnej zóne obce, preto žiadame:  

1.      o vykonanie príslušných meraní kvality ovzdušia akreditovaným laboratóriom a identifikáciu všetkých znečisťujúcich, prípadne zdraviu škodlivých látok v ovzduší ako aj chemických látok skladovaných v areáli prevádzky, ktoré spôsobujú zápach,

2.      o vykonanie rozboru podzemnej vody na prítomnosť chemických látok, ktoré môžu pochádzať z výrobnej činnosti prevádzky,

3.      o prijatie všetkých potrebných opatrení, vrátane obmedzenia/ zákazu výroby alebo zrušenia prevádzky, ktoré zabezpečia odstránenie súčasného stavu znečisťovania ovzdušia, ohrozovania zdravia a možného znečisťovania pôdy a spodnej vody vplyvom prevádzky.  

Odôvodnenie:   V okolí prevádzky sa od 29.1.2020 začal šíriť v ovzduší obťažujúci dráždivý chemický zápach, pričom jeho intenzita dosiahla pri rodinných domoch nachádzajúcich sa v okolí prevádzky dňa 31.1.2020 takmer nedýchateľnú úroveň, preto bola na miesto prevádzky privolaná hasičská a policajná hliadka. Konateľ spoločnosti LIVINN systems s. r. o. označil unikajúcu látku ako styrén. Jej únik sa prejavoval počas obhliadky areálu podniku dňa 31. januára 2020 tak, že všetci zúčastnení vrátane príslušníkov záchranných zložiek začali pociťovať pálenie očí, nevoľnosť a závrate. Existencia a činnosť priemyselnej prevádzky tohto charakteru v centre obytnej zóny obce obklopenej rodinnými domami spôsobuje vážne ohrozenie zdravia ľudí a neprijateľné znečisťovanie životného prostredia.  

Petičný výbor: 1.      Ing. Marián Čambalík, ulica Slnečná 463, 900 42 Miloslavov (osoba na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej moci podľa § 3 ods. 3 zák. č. 85/1990 Zb.) Mobilný telefón: +421 918 811 988, e-mail: cambalik@zahradyazavlahy.sk 2.      Petra Horniaková, ulica Šípkova číslo 494, 900 42 Miloslavov, člen petičného výboru Mobilný telefón: +421 918 994 449, e-mail: petka.horniakova@gmail.com  


Petra Horniaková    Kontaktujte autora petície
Facebook